Arvonalentuneet omaisuuserät (määritelmä, esimerkki) | Mikä on omaisuuden arvon alentuminen?

Arvonalentuneiden omaisuuserien määritelmä

Arvonalentuneet omaisuuserät ovat yhtiön taseessa olevia varoja, joiden kirjanpitoarvo ylittää markkina-arvon (kerrytettävissä oleva rahamäärä) ja tappio kirjataan yhtiön tuloslaskelmaan. Varojen arvonalentuminen esiintyy yleensä tase-erissä, kuten liikearvo, pitkäaikaiset varat, vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset.

Esimerkki arvonalentuneista omaisuuseristä

Yritys A Oy osti yrityksen B Ltd ja maksoi 19 miljoonaa dollaria kauppahinnaksi B-yhtiön ostamisesta. Ostohetkellä yhtiön B varojen kirjanpitoarvo oli 15 miljoonaa dollaria. Yrityskaupan jälkeisen vuoden aikana Company B ltd. laski noin 38% johtuen muutoksista, jotka johto oli tehnyt yrityksen toiminnassa, ja kilpailijan tullessa samalle toimialalle halvemman korvaavan tuotteen kanssa. Tämän seurauksena yritys B ltd: n käypä markkina-arvo putoaa 12 miljoonan dollarin tasolle 15 miljoonasta dollarista, kun kauppa tehtiin. Analysoi arvonalentumisen vaikutus.

Ratkaisu

Yritys A osti B-yhtiön ja maksoi 19 miljoonaa dollaria kauppahinnaksi B-yhtiön ostamisesta. Kun yhtiön B varojen kirjanpitoarvo oli 15 miljoonaa dollaria, Yhtiö A ltd: n maksama ylimääräinen 4 miljoonan dollarin (19 - 15 miljoonaa dollaria) summa B: n varojen kirjanpitoarvon yläpuolella on kirjattava yhtiön A taseen vastaavaa-puolen liikearvo. Yrityskaupan jälkeisen vuoden aikana Company B ltd. laski noin 38%, ja seurauksena B ltd: n käypä markkina-arvo putosi 12 miljoonan dollarin tasolle 15 miljoonasta dollarista.

Yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti yritysten on testattava liikearvo ja muut tietyt aineettomat hyödykkeet arvonalentumisten varalta vuosittain. Joten vuoden kuluttua Company A ltd. vertaa tytäryhtiönsä B ltd: n käypää arvoa sen taseessa olevaan kirjanpitoarvoon liikearvon kanssa. Jos B ltd: n käypä arvo on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo A ltd: ssä, se on vastuussa arvonalentumisesta.

Tässä tapauksessa yrityksen käyvän markkina-arvon vuoden kuluttua B ltd putoaa 12 miljoonan dollarin tasolle 15 miljoonasta dollarista. Tätä B ltd: n käypää markkina-arvoa ja liikearvoa verrataan nyt kirjanpitoon kirjattuun todelliseen arvoon, ja eroeroon liikearvo pienenee.

Nykyinen käypä markkina-arvo + liikearvo = 12 miljoonaa dollaria + 4 miljoonaa dollaria = 16 miljoonaa dollaria

Tätä 16 miljoonaa dollaria verrataan alun perin maksettuun kauppahintaan (19 miljoonaa dollaria), ja ero heikentää liikearvoa.

Arvonalentuminen = 19 miljoonaa dollaria - 16 miljoonaa dollaria = 3 miljoonaa dollaria

Tämä summa vähennetään kirjanpidossa olevasta liikearvon määrästä

= Alun perin kirjattu liikearvo - 3 miljoonaa dollaria = 4 miljoonaa dollaria - 3 miljoonaa dollaria = miljoona dollaria

Tällöin liikearvo on arvonalentuneita omaisuuseriä, ja taseessa uuden liikearvon määrä on miljoona dollaria.

Edut

  • Arvonalentumiset ja arvonalentumiset antavat sijoittajille ja analyytikoille tapoja arvioida yhtiön johtoa ja heidän päätöksentekonsa, sillä johtajilla, joiden on kirjattava omaisuus arvonalentumisen vuoksi, ei ehkä ole hyvää sijoituspäätöstä.
  • Monet liiketoiminnan epäonnistumiset tapahtuivat alentuneen arvon laskun jälkeen. Nämä tiedot voivat toimia varhaisvaroitussignaaleina yrityksen velkojille ja sijoittajille sijoitusanalyysejä varten.

Haitat

  • Arvonalentuneiden omaisuuserien käsittelystä ei ole tarkkoja ohjeita.
  • Yleensä on vaikea tietää mittausarvoa, jota tulisi käyttää arvonalentumisen määrän selvittämiseen.

Tärkeitä tietoja arvonalentuneista omaisuuseristä

  • Arvonalentumiset on kirjattava vain, jos yhtiön tulevien kassavirtojen odotetaan olevan perimättä.
  • Päiväkirjamerkintä arvonalentumisen kirjaamiseksi on veloitus tappiotilille tai kulutustilille vastaavalla luottolla kohde-etuuteen.
  • Kun arvonalentuneiden omaisuuserien tasearvoa oikaistaan, tappio on kirjattava yhtiön tuloslaskelmaan.

Johtopäätös

Arvonalentuneita omaisuuseriä ovat ne varat, joiden markkina-arvo on alle niiden kirjanpitoarvon. Kaikki aineettomat tai aineelliset hyödykkeet ovat alttiita arvonalentumisille. Yhteisöjen on suoritettava arvonalentumistestit, jos on viitteitä arvonalentumisesta lukuun ottamatta liikearvoa ja muita tiettyjä aineettomia hyödykkeitä, joiden osalta arvonalentumistesti on tehtävä vuosittain yleisesti hyväksytyn vaatimuksen mukaisesti. Laskentaperiaatteiden. Monet liiketoiminnan epäonnistumiset tapahtuivat sen jälkeen, kun ne olivat laskeneet alentuneiden omaisuuserien arvoon. Nämä tiedot voivat toimia varhaisvaroitussignaaleina yrityksen velkojille ja sijoittajille sijoitusanalyysejä varten. Siten arvoltaan alentuneet omaisuuserät auttavat eri sidosryhmiä eri tavoin analysoimaan ne ennen kuin he tekevät mitään päätöstä yrityksestä.