Osavuosikatsaus (merkitys, esimerkkejä) Mikä on osavuosikatsaus?

Osavuosikatsauksen merkitys

Osavuosikatsaus on tilinpäätös, jonka yritys on ilmoittanut alle vuodeksi (puolivuosittain, neljännesvuosittain tai jopa kuukausittain) ja jonka yrityksen sisäiset tarkastajat yleensä tarkastavat sen sijaan, että menisi täydelliseen lakisääteiseen tilintarkastukseen, mikä olisi epäkäytännöllistä ja aikaa vievää. ottaen huomioon näiden raporttien julkaisutiheys.

Vaikka sääntelyviranomaiset määräävät vuosittaisen tietojen raportoinnin, se auttaa luomaan paremman ja avoimemman viestinnän sijoittajien kanssa tarjoamalla päivitettyä tietoa vuosittaisten raportointijaksojen välillä.

ICAI: n mukaan: " Oikea ja luotettava välitilinpäätös parantaa sijoittajien, velkojien ja muiden kykyä ymmärtää yrityksen kykyä tuottaa tuloja ja kassavirtoja, taloudellista tilaa ja likviditeettiä."

Esimerkki väliraportoinnista

Osavuosikatsaukset ilmoitetaan eri ajanjaksoina, jotka antavat todisteita yrityksen toiminnasta eri aikavälein tilikauden aikana.

 • Pörssiyhtiöt esittävät neljännesvuosittaiset taloudelliset numerot,
 • Kiinteistöyritykset keksivät lukumäärän hankekohtaisesti, kun nämä projektit valmistuvat.

Ne antavat implisiittisesti olennaisia ​​analyyttisiä tietoja.

Harkitse seuraavia suurten IT-yritysten taloudellisia ominaisuuksia.

Vaikka liikevoitto on noussut edellisvuodesta, neljännesvuosittaiset luvut laskevat. Se viittaa siihen, että viimeinen vuosineljännes ei ollut hyvä yritykselle, vaikka voitto kasvoi hyvällä 12 prosentilla vuositasolla.

Tiedot tarkoittavat implisiittisesti IT-liiketoiminnan kausiluonteisuutta loka-joulukuussa. Tämän tiedon tulisi ohjata johtoa pitkän aikavälin strategisten aloitteiden suunnittelussa.

Väliraportoinnin tavoitteet

Sijoituspäätökset tehdään vuoden ympäri. Sijoittajat eivät odota vuosikertomuksia, jotka ilmoitetaan tilikauden lopussa. Kun yritykset luottavat paitsi orgaaniseen myös epäorgaaniseen kasvuun, vuotuiset tiedot eivät ole riittäviä arvioitaessa alan ja yrityksen kehitystä ja tulosennusteita. Tällaisessa dynaamisessa liiketoimintaympäristössä osavuosikatsaukset tarjoavat paremman jaksollisen kuvan osakkeenomistajille. Ajankohtaisen tiedon tarjoaminen pitää yrityksen aina sijoittajien hyvissä kirjoissa, mikä helpottaa pääomasijoitusten kohdentamista, mikä johtaa markkinoiden parempaan likviditeettiin, mikä on pääomamarkkinoiden ensisijainen tavoite.

Seuraavat ovat tärkeimmät tavoitteet:

 • Arvio vuosituloksista osavuosikatsausten perusteella
 • Tee kassavirtaennusteita.
 • Tunnista käännekohdat yrityksen taloudellisessa tilanteessa.
 • Arvioi johtamisen suorituskyky
 • Sisäisen valvonnan menettelyjen laatiminen.
 • Vuosikertomuksen täydentäminen

Edut

 1. Se auttaa luomaan paremman yhteyden sijoittajiin.
 2. Se on hyödyllistä suurille ryhmittymille, jotka harjoittavat useita liiketoiminta-alueita, ja auttaa heitä seuraamaan, ovatko heidän lyhytaikaiset aloitteensa pitkän aikavälin strategian mukaisia.
 3. Tilinpäätöksen olennainen virheellisyys (virheet ja petokset) voidaan havaita ja estää varhaisessa vaiheessa vuosikertomukseen verrattuna.
 4. Se auttaa toteuttamaan kattavan sisäisen valvonnan menettelyn, mikä tekee kirjanpitopolitiikasta entistä vakaamman.
 5. Osinkoilmoitus on mahdollista, kun tilinpäätös raportoidaan pieniltä ajanjaksoilta ja kannustaa osakkeenomistajia pitämään kiinni sijoituksistaan.

Haasteet / rajoitukset

 • Vaikka osavuosikatsaukset lyhentävät raportointikautta, se lisää arvioiden virheiden vaikutusta, mikä aiheuttaa huolta tarkan tiedon ilmoittamisessa.
 • Erilaisia ​​käyttökustannuksia syntyy yhdellä jaksolla, ja edut ansaitaan seuraavina ajanjaksoina, kuten mainonta-, korjaus- ja muut ylläpitokustannukset. Tällaiset kulut voivat vääristää yrityksen taloudellista tilannetta väliaikaiseksi ajaksi, vaikka pitkällä aikavälillä ne saattavat olla varsin hyödyllisiä.
 • Kausiluonteisuuden ja suhdannevaihteluiden vaikutus tuntuu enemmän osavuosikatsauksissa ja lähes mitätöity vuosikertomuksessa. Ne ovat myös alttiimpia johdon manipuloinnille esittämällä vahvaa neljännesvuosittaista kasvua alkuvuosilla ja loppuvuosineljänneksillä. Tämä ero vaikuttaa tällaisten raporttien johdonmukaisuuteen ja vertailukelpoisuuteen.
 • Varastot ovat tärkein osa tulojen tuottamista missä tahansa yrityksessä. Varaston jaksottaiset laskelmat väliaikana ovat toistuvia, aikaa vieviä ja virhealttiita. Vaihto-omaisuuden määrän määrittäminen ja sen arvostaminen johtaa tarpeettomiin oikaisuihin osavuosikatsauksissa.
 • Sääntelykehyksen puuttuminen julkistamiskäytännöistä johtaa sekaannukseen siitä, missä määrin ne olisi tarjottava. Ilmoitus voi poiketa kahdesta saman sektorin yrityksestä, mikä voi johtaa harhaan osakkeenomistajaa.
 • Osavuosikatsaus korostaa liikaa lyhyen aikavälin tuloksia, mikä toisinaan antaa vääristyneen kuvan, joka voi olla haitallista sekä sijoittajille että yrityksille.

Ohjeet

Välttämättömyyden välttämiseksi ja monimutkaisuuden vähentämiseksi osavuosikatsausten luonne huomioon ottaen yritys voi ilmoittaa rajallista tietoa. Sen tulisi kuitenkin sisältää ainakin seuraavat komponentit:

 • Tiivistetty tase
 • Tiivistetty kassavirtalaskelma
 • Tiivistetty tuloslaskelma
 • Raportoituun tietoon liittyvät selittävät huomautukset

Selittäviin huomautuksiin on myös joitain ohjeita. Sen tulisi sisältää:

 • Ilmoitus siitä, että osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita kuin vuosiraportoinnissa.
 • Liitetiedot eriin, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen osiin, kuten varat, velat, oma pääoma, tuotot;
 • Osakkeiden uusi liikkeeseenlasku, takaisinosto, takaisinmaksu tai velan uudelleenjärjestely;
 • Osingot osakkeista.
 • Osavuosikaudella syntyneiden uusien yritysostojen tai pitkäaikaisten investointien vaikutus.
 • Kaikki sijoittajan tai sääntelyn valitukset välivaiheen aikana;

Johtopäätös

Väliraportointi ei poikkea sisällöltään paljoakaan vuosiraportoinnista, mutta eroaa vain julkaisun ajoituksessa. Se on vuosiraportoinnin osajoukko, joka tarjoaa kaikki merkittävät taloudelliset tiedot, kuten tuotot, tuotot, menot, tappiot jne. Tietyltä ajanjaksolta. Yrityksen ei tarvitse julkaista sitä, mutta se voi olla erittäin hyödyllistä yritykselle, sijoittajille ja sidosryhmille, mikä johtaa parempaan ja kypsempään taloudelliseen ekosysteemiin.