Luokka: Tilinpäätösanalyysi

Nettokäyttöpääoman muutokset

Nettokäyttöpääoman muutokset

Mitkä ovat nettokäyttöpääoman muutokset? Nettokäyttöpääoman muutos on yrityksen nettokäyttöpääoman muutos yhdeltä tilikaudelta verrattuna toiseen tilikauteen, jonka lasketaan varmistavan, että yritys ylläpitää riittävän käyttöpääoman kaikilla tilikausilla, jotta varoista ei saisi olla pulaa tai ne eivät saisi olla joutokäynnissä tulevaisuudessa. Kaava Nettokäyttöpääoman
Bruttovoittoprosentti

Bruttovoittoprosentti

Bruttovoittoprosentti on kaava, jota johto, sijoittajat ja rahoitusanalyytikot käyttävät selvittääkseen yrityksen taloudellisen tilanteen ja kannattavuuden myyntikustannusten laskemisen jälkeen, ja se lasketaan jakamalla yrityksen bruttovoitto sen liikevaihdolla. Mikä on bruttovoittoprosentti? Brutt
Avustuksen marginaali

Avustuksen marginaali

Mikä on osallistumismarginaali? Maksuprosentti on mitta, jonka avulla ymmärrämme, kuinka paljon yrityksen liikevaihto vaikuttaa kiinteisiin kuluihin ja nettotulokseen muuttuvien kulujen kattamisen jälkeen. Joten laskettaessa maksua vähennetään muuttuvien kulujen kokonaismäärä liikevaihdosta. Avustuks
Sijoitetun pääoman tuotto kaava (ROI)

Sijoitetun pääoman tuotto kaava (ROI)

Kaava sijoitetun pääoman tuoton laskemiseksi Sijoitetun pääoman tuotto mittaa sijoituksen tuottoa tai tappiota suhteessa sijoitettuun määrään, ja se lasketaan yksinkertaisen kaavan mukaan eli nettotuotot jaettuna sijoituksen alkuperäisellä pääomakustannuksella. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti lasketaan investointien suorituskyvyn analysoimiseksi Se on esitetty seuraavasti - Sijoitetun pääoman tuotto kaava = (nettotulos / investointikustannus) * 100 Tämä kaava on joustava, ja eri sijoittajat käyttävät sitä vertaamaan sijoitetun pääoman tuottoprosenttia eri potentiaalisiin sijoituksiin ja
Taloudelliset tunnusluvut

Taloudelliset tunnusluvut

Mitkä ovat taloudelliset tunnusluvut? Taloudelliset tunnusluvut ovat yritysten taloudellisen suorituskyvyn indikaattoreita, ja on olemassa erityyppisiä taloudellisia tunnuslukuja, jotka osoittavat yhtiön tuloksen, sen taloudelliset riskit ja toiminnan tehokkuuden, kuten maksuvalmiusaste, omaisuuden liikevaihtosuhde, liikevoiton suhde, liiketoiminnan riskisuhde, taloudellinen riskisuhde, vakaussuhteet jne. L
Pystyanalyysikaava

Pystyanalyysikaava

Mikä on vertikaalisen analyysin kaava? Vertikaalinen analyysi on eräänlainen tilinpäätösanalyysi, jossa jokainen erä tilinpäätöksessä esitetään prosenttiosuutena perusluvusta. Se on yksi suosituimmista tilinpäätösmenetelmistä, koska se on yksinkertainen ja sitä kutsutaan myös yhteiseksi kokoanalyysiksi. Tässä kaikki tulos
Bruttovoittosuhde

Bruttovoittosuhde

Mikä on bruttovoittosuhde? Bruttovoittosuhde on kannattavuusmittari, joka lasketaan bruttovoiton (GP) ja liikevaihdon suhteena ja joka siis osoittaa, kuinka paljon voittoa yritys tuottaa vähentämällä tulokustannuksensa. Bruttovoittosuhteen kaava Katsotaanpa, kuinka bruttovoitto voidaan laskea. Bru
Happotestin suhde

Happotestin suhde

Kaava happotestisuhteen laskemiseksi Happotestisuhde on yrityksen lyhytaikaisen likviditeetin mittari, ja se lasketaan jakamalla likvidimpien varojen, kuten käteisen, rahavarojen, jälkimarkkinakelpoisten arvopapereiden tai lyhytaikaisten sijoitusten, ja lyhytaikaisten saamisten summa lyhytaikaisilla veloilla. .
Vaaka-analyysi

Vaaka-analyysi

Mikä on horisontaalinen analyysi? Tilinpäätöksen horisontaalinen analyysi on yksi tärkeimmistä tekniikoista selvittääksesi, miten yrityksellä pärjää taloudellisesti. Sitä käytetään arvioimaan trendejä vuosi vuodelta (YoY) tai vuosineljännekseltä vuosineljännekselle (QoQ). Jos olet sijoittaja ja ajattelet sijoittamista yritykseen, vain vuoden lopun tase tai tuloslaskelma ei riitä arvioimaan yrityksen toimintaa. Sinun täytyy katsoa
Vakavaraisuussuhteet

Vakavaraisuussuhteet

Mitkä ovat vakavaraisuussuhteet? Vakavaraisuussuhteet ovat suhteita, jotka lasketaan organisaation taloudellisen tilanteen arvioimiseksi pitkän aikavälin vakavaraisuuden näkökulmasta. Nämä suhdeluvut mittaavat yrityksen kykyä täyttää pitkäaikaiset velvoitteensa, ja sijoittajat seuraavat niitä tiiviisti ymmärtämään ja arvostamaan yrityksen kykyä täyttää pitkäaikaiset velkansa ja auttaa heitä päätöksenteossa varojensa pitkäaikaisesta sijoittamisesta. yritys. Tämän mukaisest
Trendianalyysi

Trendianalyysi

Mikä on trendianalyysi? Trendianalyysi on analyysi yrityksen kehityksestä vertaamalla tilinpäätöstä markkinoiden kehityksen tai tulevaisuuden analyysin analysointiin aiemman tuloksen tulosten perusteella, ja se on yritys tehdä parhaat päätökset tulosraporttien perusteella. tehty analyysi. Trendianalyysiin kuuluu useiden jaksojen tietojen kerääminen ja kerättyjen tietojen piirtäminen vaakasuoralle viivalle tavoitteena löytää toimivia malleja annetusta tiedosta. Taloushallinnoss
Varasuhteen kaava

Varasuhteen kaava

Kaava reservisuhteen laskemiseksi Varantoprosentti tarkoittaa sitä osuutta talletuksista, jotka liikepankit ovat velvollisia pitämään keskuspankissa käteisvarantona, eikä sitä voida käyttää kaupalliseen luotonantoon. Varantoprosentin vaatimuksesta päättää maan keskuspankki, kuten Yhdysvaltain keskuspankki. Pankin lasken
Kannattavuusluvut

Kannattavuusluvut

Mikä on kannattavuusaste? Kannattavuusluvut auttavat määrittämään ja arvioimaan yrityksen kykyä tuottaa tuloja syntyviä kuluja vastaan ​​ja ottaa huomioon yrityksen taseen ja tuloslaskelman eri osat yrityksen suorituskyvyn analysoinnissa. Luettelo kannattavuuslukujen kaavoista On olemassa erityyppisiä kannattavuusasteita, joita yritykset käyttävät seuratakseen toimintaansa. Tässä artikkeli
Suhteen analyysityypit

Suhteen analyysityypit

Viisi parasta suhdeanalyysityyppiä Suhdeanalyysi tehdään analysoimaan yhtiön taloudellista kehitystä ja yhtiön tulosten kehitystä vuosien varrella, jossa on pääasiassa viisi laajaa suhdeluokkaa, kuten likviditeettisuhteet, vakavaraisuussuhteet, kannattavuusasteet, tehokkuussuhde, kattavuusaste, joka osoittaa yrityksen suorituskyvyn ja useita esimerkkejä näistä suhteista ovat nykyinen suhde, oman pääoman tuotto, oman pääoman suhde, osingonmaksusuhde ja hinta-voittosuhde. Laskettavan su
Omaisuuden liikevaihtosuhde

Omaisuuden liikevaihtosuhde

Mikä on omaisuuden liikevaihtosuhde? Omaisuuden liikevaihdon suhde on yrityksen liikevaihdon ja yrityksen keskimääräisten keskimääräisten varojen suhde ajanjaksolla; tämä auttaa päättämään, tuottaako yritys riittävästi tuloja varmistaakseen, että on kannattavaa pitää suuri määrä varoja yrityksen taseessa. Yksinkertaisesti san
Velallisten päivien kaava

Velallisten päivien kaava

Velallisten päivien kaavaa käytetään laskettaessa keskimääräiset päivät, jotka vaaditaan maksujen vastaanottamiseksi asiakkailta laskutusta vastaan, ja se lasketaan jakamalla myyntisaamiset vuotuisella luottomyynnillä ja kertomalla sitten saatu tulos päivien kokonaismäärällä. Mikä on Debtor Days Formula? Termi "velalli
Keskimääräinen keräysjakso

Keskimääräinen keräysjakso

Mikä on keskimääräinen keräysaika? Keskimääräinen perintäaika on aika, jonka yritys kuluttaa luottomyynnin (myyntisaamiset) muuntamiseen rahana. Tässä on kaava - Vaihtoehtoisesti keräysjakso voidaan laskea myös seuraavasti: Esimerkki keskimääräisestä keräysjaksosta Otamme nyt käytännön esimerkin keskimääräisen keräysjakson laskennan havainnollistamiseksi. BIG Company päättää nos
Osakkeiden liikevaihtosuhde

Osakkeiden liikevaihtosuhde

Kaava varastojen liikevaihtosuhteen laskemiseksi Varaston liikevaihtosuhde voidaan määritellä taajuuksilla, joilla organisaatio myy ja korvaa varastot tiettynä aikana. Varastojen liikevaihtosuhteen laskentakaava esitetään seuraavasti: Varaston liikevaihdon kaava = myytyjen tavaroiden kustannukset / keskimääräinen varasto Missä, Myytyjen tavaroiden kustannukset ovat yhtä suuret kuin alkuerä + ostot vähennettynä loppuvarasto. Myytyjen tav
Nettokäyttöpääoma

Nettokäyttöpääoma

Nettokäyttöpääoman määritelmä Nettokäyttöpääoma (NWC) tarkoittaa yksinkertaisesti yrityksen lyhytaikaista likviditeettiä, ja se lasketaan lyhytaikaisten varojen ja lyhytaikaisten velkojen erona Nettokäyttöpääoman kaava Katsotaanpa kaava - On kaksi tärkeää elementtiä. Ensimmäinen osa on lyhytaikaiset varat. Lyhytaikaiset varat
Maksettavat päivät maksamatta

Maksettavat päivät maksamatta

Mikä on maksamattomat päivät (DPO)? Maksamattomina päivinä maksettava apu mittaa keskimääräisen ajan päivinä, jonka yritys kuluttaa velkojiensa maksamiseen, ja sitä verrataan yleensä alan keskimääräiseen maksusykliin sen arvioimiseksi, onko yrityksen maksupolitiikka aggressiivinen vai konservatiivinen. Tarkastelkaam
Nykyinen suhde

Nykyinen suhde

Nykyinen suhde Merkitys Lyhytaikainen suhde on suhde, joka mittaa yrityksen kykyä maksaa takaisin lyhytaikaiset velat, jotka erääntyvät seuraavan vuoden aikana, ja se lasketaan jakamalla yhtiön lyhytkestoiset varat sen lyhytaikaisilla veloilla. Se vastaa kysymykseen: "Kuinka monta dollaria lyhytaikaisia ​​varoja kattaa jokainen lyhytaikainen velka?" Onko yr
Osinko / osake

Osinko / osake

Mikä on osinko / osake? Osakekohtainen osinko on yhtä suuri kuin yhtiön vuoden aikana jakamien osinkojen kokonaismäärä jaettuna yhtiön hallussa olevien keskimääräisten osakkeiden kokonaismäärällä; tämä antaa kuvan liikevoittojen kokonaismäärästä, jonka yhtiö on lähettänyt yhtiöltä osakkeenomistajien kanssa jaettuna voittona, jota ei tarvitse investoida uudelleen. Osakekohtainen kaava T
NOPAT

NOPAT

Mikä on NOPAT? NOPAT tai nettotulos verojen jälkeen on kannattavuusmittari, jossa yrityksen voitto lasketaan ilman vipuvaikutusta olettaen, että yrityksen pääomassa ei ole velkaa, ja puolestaan ​​jättää huomiotta korkomaksut ja veroedun, jonka yritykset saada liikkeeseen laskemalla velkaa pääomaansa. Periaatteess
Nettovelkaantumissuhde

Nettovelkaantumissuhde

Mikä on välityssuhde? Rahoitusanalyytikot käyttävät nettovelkaantumisastetta yleisesti ymmärtääkseen yrityksen koko pääomarakenteen jakamalla koko velka omaan pääomaan. Mitä korkeampi suhde on, sitä suuremmat ovat maksukyvyttömyysmahdollisuudet ja siten enemmän esteitä yrityksen kasvulle. Vastaavasti mitä
Myynnin tuotto

Myynnin tuotto

Mikä on myynnin tuottoprosentti? Tuottoprosentti on taloudellinen suhde, joka osoittaa, kuinka tehokkaasti yritys pystyy tuottamaan liikevoiton liikevaihdostaan. Sitä käytetään mittaamaan yrityksen suorituskykyä analysoimalla, mikä prosenttiosuus tuloista lopulta tuottaa yritykselle voittoa sen sijaan, että se käytettäisiin yrityksen toimintakustannusten maksamiseen. Sitä v
Nopea suhde

Nopea suhde

Kaava nopean suhteen laskemiseksi Quick Ratio Formula on yksi tärkeimmistä likviditeettisuhteista määritettäessä yrityksen kykyä maksaa lyhytaikaiset lyhytaikaiset velat ja se lasketaan käteisvarojen, jälkimarkkinakelpoisten arvopapereiden ja myyntisaamisten suhteena lyhytaikaisiin velkoihin. TAI
Hyödynnä suhteiden kaava

Hyödynnä suhteiden kaava

Kaava vähimmäisomavaraisuusasteen laskemiseksi (velka / oma pääoma) Vipusuhteiden kaavaa käytetään pohjimmiltaan mittaamaan yrityksen velkaantumisaste suhteessa taseen kokoon. Velkaantumisaste lasketaan ensisijaisesti vertaamalla velkasitoumusten kokonaismäärää suhteessa joko yrityksen kokonaisvaroihin tai omaan pääomaan. Korkea velk
Päivien myynti perimättä

Päivien myynti perimättä

Keräämätön päivämäärä on tärkeä suhde yrityksen sijoittajille ja velkojille, joka auttaa mittaamaan päiviä, joiden aikana yritys saa tosiasiallisesti käteisen myynnistään, ja se lasketaan jakamalla keskimääräinen saaminen liikevaihdolla ja kertomalla sitten tuloksena on päivien kokonaismäärä vuodessa. Mikä on Days Sales Un
Voittokaava

Voittokaava

Kaava voiton laskemiseksi Tuloskaava laskee yritykselle kullekin kaudelle aiheutuneet nettovoitot tai -tappiot vähentämällä kokonaiskulut kokonaismyynnistä. Voitto on avainindikaattori minkä tahansa yrityksen tulokselle. Voittoa pidetään liikevoittomarginaalin, osakekohtaisen tuloksen, kannattavuussuhteiden jne. Keskeis
Liikevoittomarginaali

Liikevoittomarginaali

Mikä on liikevoittomarginaali? Liikevoittomarginaali on kannattavuusaste, jota käytetään määrittämään yrityksen toiminnasta saaman voiton prosenttiosuus ennen verojen ja korkojen vähentämistä, ja se lasketaan jakamalla yrityksen liikevoitto sen liikevaihdolla. Toimintamarginaalin kaava Sijoittajat käyttävät sitä ahkerasti, koska sijoittajat voivat saada tietää, kuinka paljon yritys ansaitsee liiketuloksena. Tässä on liikevoi
Käyttöpääoman liikevaihtosuhde

Käyttöpääoman liikevaihtosuhde

Mikä on käyttöpääoman liikevaihtosuhde? Käyttöpääoman liikevaihtosuhde auttaa määrittämään, kuinka tehokkaasti yritys käyttää käyttöpääomaansa (lyhytaikaiset varat - lyhytaikaiset velat) liiketoiminnassa, ja se lasketaan sukellamalla yrityksen kauden liikevaihto keskimääräiseen käyttöpääomaan samana ajanjaksona . Käyttöpääoman liikevaihtos
Kirjanpitosuhteet

Kirjanpitosuhteet

Mitkä ovat kirjanpitosuhteet? Kirjanpitosuhteet ovat suhdelukuja, jotka osoittavat yhtiön suorituskyvyn vertaamalla erilaisia ​​eri tilinpäätöksen lukuja, vertailevat yhtiön tuloksia viimeisen ajanjakson aikana, osoittavat kahden kirjanpitoerän välisen suhteen, jossa tilinpäätösanalyysit tehdään käyttämällä likviditeettiä, vakavaraisuus, aktiivisuus ja kannattavuus. Kirjanpitosuhteita o
Käteissuhde

Käteissuhde

Mikä on käteissuhde? Käteissuhde on suhde, joka mittaa yrityksen kykyä maksaa lyhytaikaiset velat takaisin käteisellä tai rahavaroilla, ja se lasketaan jakamalla yhtiön kaikki käteisvarat ja käteisvarat sen lyhytaikaisilla veloilla. Jos suhde on suurempi kuin 1, merkitsisikö se sitä, että käteisen käyttämisessä on tehotonta enemmän voittoja tai markkinat ovat kyllästyneitä Jos suhde on alle 1, voisiko se kertoa, että yritys on käyttänyt käteistä tehokkaasti vai eivätkö he ole tehneet tarpeeksi myyntiä saadakseen enemmän käteistä Jos tarkastelemme alla olevaa kaaviota, huomataan, että Sta
Voittoprosenttikaava

Voittoprosenttikaava

Kaava voitto-osuuden laskemiseksi Voittoprosentti-kaava laskee taloudelliset edut, jotka jäävät yhteisölle sen jälkeen, kun yhteisö on maksanut kaikki kulut, ja ilmaistaan ​​prosenttiosuutena hankintahinnasta tai myyntihinnasta. Voittoprosentti on kahden tyyppinen a) Markkinaosuus ilmaistuna prosentteina omakustannushinnasta, kun taas b) voittomarginaali on myyntihinnalla laskettu prosenttiosuus. Voittopr
Aktiivisuussuhteet

Aktiivisuussuhteet

Aktiivisuuden suhde Määritelmä Aktiviteettisuhteet tarkoittavat taloudellisten tunnuslukujen tyyppiä, jota yritys käyttää määrittääkseen tehokkuuden, jolla yritys kykenee käyttämään taseessaan olevia erilaisia ​​toimintavarojaan ja muuntamaan ne myynniksi tai Käteinen raha. Aktiivisuussuhteet auttavat arvioimaan yrityksen toiminnan tehokkuutta analysoimalla käyttöomaisuutta, varastoja ja myyntisaamisia. Se ei ainoastaan ​​il
ROCE-kaava

ROCE-kaava

Kaava ROCE: n laskemiseksi Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) on eräänlainen rahoituskaava, joka mittaa yrityksen kannattavuutta ja sitä, kuinka tehokkaasti sen pääomaa käytetään. Toisin sanoen tämä suhde mittaa sitä, kuinka yritys voi tuottaa voittoja käyttämästään pääomasta, joka sisältää sekä velat että oman pääoman. Kaava on esitetty seuraav
Osingon kaava

Osingon kaava

Mikä on osinkokaava? Kun organisaatio tai yritys ansaitsee voittoa tilikauden lopussa, ne voivat tietyissä tapauksissa päättää hallituksen kokouksessa tai osakkeenomistajan suostumuksella jakaa osan ansaitsemastaan ​​voitosta osakkeenomistajiensa kanssa, joita kutsutaan osakkeiksi. osinko. Käyttämäl
Toimintajakson kaava

Toimintajakson kaava

Mikä on toimintajakson kaava? Toimintasyklin kaava edustaa periaatteessa kassavirran laskentaa, jonka tarkoituksena on määrittää aika, jonka yritys vie investoimaan varastoihin ja muihin vastaaviin resurssipanoksiin ja palata sitten yrityksen kassatilille. Toisin sanoen, toimintajakso määrittää ajan, jonka yritys tarvitsee varastojen ostamiseen, sitten varastojen myyntiin ja sitten käteisen keräämiseen varastojen myynnistä. Syklillä on
Pääomatyöllistetty

Pääomatyöllistetty

e Mikä on käytetty pääoma? Sijoitettu pääoma ilmaisee sijoituksen liiketoimintaan, yrityksen laajentamiseen tai hankintaan käytettyjen varojen kokonaismäärän sekä yritykselle osoitettujen varojen kokonaisarvon. Se lasketaan vähentämällä lyhytaikaiset velat kokonaisvaroista tai lisäämällä käyttöpääoma käyttöomaisuus. Selitetty Yksinkertais
Markup-prosenttiosuus

Markup-prosenttiosuus

Mikä on merkintöjen prosenttiosuus? Markup Prosentti on prosenttiosuuslisäys omakustannushinnasta myyntihinnan saamiseksi ja lasketaan bruttovoiton ja yksikön kustannusten suhteena. Monissa tapauksissa tuotteet, jotka myyvät tuotteitaan, ottavat myyntihintaa koskevan päätöksentekoprosessin aikana käyttöön omakustannushinnan ja käyttävät lisämaksua, mikä on yleensä pieni tekijä tai prosenttiosuus omakustannushinnasta, ja käytä sitä voittomarginaalina ja päätä myyntihinta. Markup Prosentti kaava
Taloudellinen vipuvaikutus

Taloudellinen vipuvaikutus

Mikä on taloudellinen vähimmäisomavaraisuusaste? Taloudellinen vähimmäisomavaraisuusaste auttaa määrittämään velan vaikutuksen yrityksen kokonaiskannattavuuteen - korkea suhde tarkoittaa, että yrityksen toiminnan kiinteät kustannukset ovat korkeat, kun taas pienempi suhde tarkoittaa pienempiä kiinteiden kustannusten investointeja liiketoimintaan. Yksinkertai
Altman Z -pisteet

Altman Z -pisteet

Mikä on Altman Z -pisteet? Altman Z -pisteet ovat eräänlainen Z-pisteet, jonka Edward I.Altman julkaisi vuonna 1968 Z-pisteiden kaavana, jota käytettiin ennustamaan konkurssin mahdollisuudet. Tätä menetelmää voidaan käyttää ennustamaan liike-elämän organisaation mahdollisuus siirtyä konkurssiin tietyssä ajassa, joka on enimmäkseen noin 2 vuotta. Tämä menetelmä
Sijoitetun pääoman kaava

Sijoitetun pääoman kaava

Mikä on sijoitetun pääoman kaava? Sijoitettu pääoma voidaan määritellä kokonaisrahaksi, jonka yritys kerää liikkeeseen laskemalla velkaa joukkovelkakirjojen haltijoille ja arvopapereita osakkeenomistajille, jolloin pääomaleasingvelat ja kokonaisvelka summataan sijoittajille lasketun oman pääoman määrään. Sijoitetun pääoma
Osinkojen kasvuvauhti

Osinkojen kasvuvauhti

Mikä on osinkojen kasvunopeus? Osinkojen kasvuvauhti on osinkojen kasvuvauhti edellisvuodesta; jos vuoden 2018 osinko on 2 dollaria osakkeelta ja vuoden 2019 osinko on 3 dollaria osakkeelta, osingossa on 50 prosentin kasvuvauhti. Vaikka se lasketaan yleensä vuosittain, se voidaan tarvittaessa laskea myös neljännesvuosittain tai kuukausittain. Se
ROE vs. ROA

ROE vs. ROA

ROE: n ja ROA: n välinen ero ROE on taloudellisen suorituskyvyn mittari, joka lasketaan jakamalla nettotuotot omaan pääomaan, kun taas ROA on eräänlainen sijoitetun pääoman tuottoprosentti, joka osoittaa kannattavuuden kokonaisvaroihin verrattuna ja määrittää yrityksen menestymisen. se lasketaan jakamalla nettotulos varojen kokonaismäärällä. Kaksi keskeis
Keskimääräisen oman pääoman tuotto (ROAE)

Keskimääräisen oman pääoman tuotto (ROAE)

Mikä on keskimääräisen oman pääoman tuotto? Keskimääräisen oman pääoman tuotto (ROAE) on oman pääoman tuotto-osuuden jatko ja kauden lopun oman pääoman sijasta se käyttää oman pääoman avaavan ja viimeisen saldon keskiarvoa tietyn ajanjakson ajan ja lasketaan nettotuloksena jaettuna keskimääräisellä omalla pääomalla. Tässä on kaava - Seli
DSCR-kaava

DSCR-kaava

Mikä on DSCR-kaava? DSCR (Debt service Kattavuusaste) -kaava antaa intuitiivisen käsityksen yrityksen velkojen takaisinmaksukyvystä ja se lasketaan nettotuototuoton ja kokonaisvelkapalvelun suhteena. DSCR-kaava = Liiketoiminnan nettotuotto / Kokonaisvelka-palvelu Nettotuotot lasketaan yrityksen liikevaihdosta vähennettynä toimintakustannuksilla. Usei
Kapasiteetin käyttöaste

Kapasiteetin käyttöaste

Mikä on kapasiteetin käyttöaste? Kapasiteetin käyttöastetta käytetään yrityksen toiminnan tehokkuuden arviointiin ja sitä käytetään myös laajemmassa perspektiivissä toteutuneen potentiaalisen tuotoksen mittaamiseen. Tämä on tärkeää, koska se osoittaa yritykselle, kuinka paljon he voivat vielä käyttää. Tässä on kapasiteetin
Esimerkkejä taloudellisesta analyysistä

Esimerkkejä taloudellisesta analyysistä

Esimerkkejä taloudellisesta analyysistä Esimerkki taloudellisesta analyysistä on yrityksen suorituskyvyn ja kehityksen analysointi laskemalla taloudelliset tunnusluvut, kuten kannattavuusluvut, joka sisältää nettotulosuhteen, joka lasketaan nettotuloksella jaettuna myynnillä ja se osoittaa yrityksen kannattavuuden, jolla voimme arvioida yrityksen kannattavuutta ja voiton kehitystä ja on enemmän suhdelukuja, kuten likviditeettisuhteita, liikevaihtosuhteita ja vakavaraisuussuhteita. Tilinpä
ROIC-kaava

ROIC-kaava

Mikä on ROIC-kaava ? ROIC-kaavaa (sijoitetun pääoman tuotto) pidetään kannattavuutena ja tuottosuhteena, ja se lasketaan kokonaiskustannusten ja tuoton perusteella. Tuotto on kokonaisnettotulos verojen jälkeen, kun taas sijoitukset lasketaan vähentämällä kaikki lyhytaikaiset velat sen omaisuuserät. Kaava on
Muuttuva kustannuskaava

Muuttuva kustannuskaava

Mikä on muuttuva kustannuskaava? Muuttuvien kustannusten kaava on melko yksinkertainen ja se lasketaan jakamalla muuttuvien tuotantokustannusten kokonaismäärä tuotettujen yksiköiden määrällä. Muuttuvat tuotantokustannukset sisältävät ensisijaisesti välittömät työvoimakustannukset, välittömät raaka-ainekustannukset ja muuttuvan valmistuksen yleiskustannukset, jotka ovat helposti saatavissa tuloslaskelmassa. Matemaattisesti s
Nettovelka

Nettovelka

Mikä on nettovelka? Nettovelka on mittari, jota käytetään mittaamaan yrityksen taloudellinen likviditeetti ja auttamaan määrittämään, pystyykö yritys maksamaan velvoitteensa vertaamalla likvidejä varoja kokonaisvelkaan. Yksinkertaisesti sanottuna se on yrityksen velan määrä on likvideihin varoihin verrattuna laskettuna velka vähennettynä käteisellä ja rahavaroilla. Se auttaa meitä
ROIC - Sijoitetun pääoman tuotto

ROIC - Sijoitetun pääoman tuotto

Mikä on sijoitetun pääoman tuotto (ROIC)? Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) on yksi kannattavuusluvuista, jotka auttavat meitä ymmärtämään, miten yritys käyttää sijoitettua pääomaansa eli omaa pääomaa ja velkaa tuottamalla voittoa päivän lopussa. Syy siihen, että tämä suhde on niin tärkeä sijoittajille ennen sijoitusta, johtuu siitä, että tämä suhde antaa heille käsityksen siitä, mihin yritykseen sijoittaa. Koska sijoitetun pääoman tuot
Perus EPS vs. laimennettu EPS

Perus EPS vs. laimennettu EPS

Erot perus EPS: n ja laimennetun EPS: n välillä Sekä perus- että laimennettu osakekohtainen tulos ovat kannattavuuden mittareita, peruspalkkio lasketaan yksinkertaisesti jakamalla nettotuotot vähennettynä ensisijainen osinko, joka sitten jaetaan ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärällä. Laimennettu osakekohtainen tulos ottaa huomioon vaihdettavien arvopapereiden vaikutuksen kuten vaihtovelkakirjalaina ja lasketaan nettotuloksena vähennettynä ensisijaisilla osinkoilla jaettuna painotettujen keskimääräisten ulkona olevien osakkeiden ja kaikkien muunnettujen arvopapereiden summalla. Molemmat os
Yhteinen kokotase

Yhteinen kokotase

Mikä on yhteisen kokotasetaseanalyysi? Yhteisen koon tase viittaa taseen erien prosentuaaliseen analyysiin yhteisen luvun perusteella, koska jokainen erä esitetään prosenttina, jota on helppo verrata, kuten jokainen omaisuus on esitetty prosentteina kokonaisvaroista ja jokainen velka on esitetty prosenttiosuus kaikista veloista ja sidosryhmien omasta pääomasta prosentteina sidosryhmien omasta pääomasta. On kät
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)

Sijoitetun pääoman tuoton määritelmä Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) on mittari, joka tunnistaa yrityksen pääoman käytön tehokkuuden ja merkitsee pitkän aikavälin kannattavuutta. Se lasketaan jakamalla tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) sijoitettuun pääomaan. Sijoitettu pääoma on kokonaisvaroja yrityksen kaikista vastuista vähennettynä. Selitys Kannatta
Plowback-suhde

Plowback-suhde

Mikä on Plowback Ratio? Plowback-suhde, jota kutsutaan myös pidätysasteeksi, on osingon maksamisen jälkeen jäljellä olevan määrän ja yrityksen nettotuloksen suhde. Yrityksen, joka maksaa 20 miljoonan dollarin osingon 100 miljoonan dollarin nettotulosta, takaisinostosuhde on 0,8 Tämä suhde on indikaattori yrityksessä pidetyn voiton määrästä sen sijaan, että se maksettaisiin sijoittajille. Se edustaa yleen
Taloudellisen vipuvaikutuksen kaava

Taloudellisen vipuvaikutuksen kaava

Kaava taloudellisen vipuvaikutuksen laskemiseksi Taloudellinen vipuvaikutus kertoo meille, kuinka paljon yritys on riippuvainen lainanotosta ja kuinka yritys tuottaa tuloja velastaan ​​tai lainasta, ja tämän laskentakaava on yksinkertainen suhde kokonaisvelkaan omaan pääomaan. Tässä, Kokonaisvelka = lyhytaikainen + pitkäaikainen velka. Velka voi
EBIT-marginaalin kaava

EBIT-marginaalin kaava

Liikevoittomarginaali on kannattavuusaste, jota käytetään mittaamaan, kuinka pitkälle liiketoiminta kykenee johtamaan toimintaansa tehokkaasti, ja se lasketaan jakamalla tulos ennen korkoja ja veroja yrityksen nettotuloilla. Mikä on EBIT-marginaalin kaava? Termi EBIT-marginaali viittaa kannattavuuskaavaan, joka auttaa arvioimaan yrityksen kannattavuutta ydintoimintojen ansiosta. Sijo
Ylimääräiset varaukset

Ylimääräiset varaukset

Mitä ovat ylimääräiset varaukset? Ylimääräiset varaukset tarkoittavat lakisääteisten vaatimusten lisäksi pää- tai keskusvalvontaviranomaiselle (Intiassa, Intian keskuspankki) pidettävää tai talletettua määrää. Jos varannot ovat positiivisia, se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että pankki on pitänyt määrän varoissa enemmän kuin lakisääteinen vaatimus ja päinvastoin. Nolla-arvon tapauksessa se t
EBITDAR

EBITDAR

Mikä on EBITDAR? EBITDAR (voitto ennen korkoja, veroja, poistoja ja uudelleenjärjestelyjä / vuokria) on suosittu mittari, jota käytetään arvioimaan yrityksen suorituskykyä. Tätä ei ole suoraan tuloslaskelmassa, mutta se voidaan laskea käyttämällä tuottotietoja lisäämällä vuokra- tai uudelleenjärjestelykulut käyttökatteeseen. Lyhyt selitys E
Oman pääoman tuotto (ROE)

Oman pääoman tuotto (ROE)

Oman pääoman tuoton määritelmä Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) on taloudellisen suorituskyvyn mittari, joka lasketaan nettotuloksena jaettuna omalla pääomalla, oma pääoma lasketaan yhtiön kokonaisvaroilla vähennettynä velalla, ja tätä suhdetta voidaan pitää mittana tuoton laskemisessa. nettovarallisuude
Sijoitetun pääoman keskimääräisen tuoton kaava

Sijoitetun pääoman keskimääräisen tuoton kaava

Kaava keskimääräisen sijoitetun pääoman tuoton (ROACE) laskemiseksi Sijoitetun keskimääräisen pääoman tuotto (ROACE) on sijoitetun pääoman tuottoprosentin laajennus, ja se käyttää kauden lopun kokonaispääoman sijasta pääoman avaavan ja viimeisen saldon keskiarvoa tietyn ajanjakson ajan ja lasketaan jakamalla tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) keskimääräisillä varoilla vähennettynä kaikki velat. Katso myös tämä yksit
Pääoman voiton tuotto

Pääoman voiton tuotto

Mikä on pääoman tuoton tuotto? Myyntivoittotuotto on omaisuuden tai salkun arvon nousu, joka johtuu omaisuuserän hinnan noususta (ei osinkoa, koska omistaja on omistanut omaisuuden) yhdessä osinkotuottoon, mikä antaa kokonaistuoton eli , voitto omaisuuden hallussapidosta. Pääoman voiton tuoton kaava Käytämme tätä kaavaa, kun haluamme tietää, kuinka paljon tuottoa saamme vain varastojen arvostuksen tai arvon alenemisen perusteella. Tässä P 0
Päivien varasto erinomainen (DIO)

Päivien varasto erinomainen (DIO)

Days Inventory Outstanding tarkoittaa taloudellista suhdetta, joka laskee keskimääräisen varastomääräpäivien lukumäärän, joka yrityksellä on ennen sen myyntiä asiakkaille, jolloin saadaan selkeä kuva varastointikustannuksista ja mahdollisista syistä varastojen myyntiin viivästymiselle. Jokaisen yrit
Liiketuloskaava

Liiketuloskaava

Kaava laskea liiketulos Liiketuloskaava (jota kutsutaan myös EBIT-kaavaksi) on kannattavuuskaava, joka auttaa laskemaan yrityksen ydinliiketoiminnasta saatavat voitot. Kaava on sijoittajan päätöksentekoväline sen laskemiseksi, kuinka paljon bruttotulot lopulta tuottavat voittoa yritykselle. Liiketoiminnan tuotot voidaan laskea vähentämällä myytyjen tuotteiden kustannukset ja toimintakulut kokonaistuloista. Matemaa
Suhde-analyysin merkitys

Suhde-analyysin merkitys

Suhdeanalyysin merkitys ja käyttö Suhdeanalyysi on tärkeä yritykselle, jotta voidaan analysoida sen taloudellinen tilanne, maksuvalmius, kannattavuus, riski, vakavaraisuus, tehokkuus, toiminnan tehokkuus ja varojen asianmukainen käyttö, mikä osoittaa myös taloudellisten tulosten kehityksen tai vertailun, josta voi olla apua päätöksenteossa yhtiön osakkeenomistajien sijoittamista varten. Se auttaa
Käteisen muuntosykli

Käteisen muuntosykli

Mikä on käteisen muuntosykli? Käteismuunnosjakso, joka tunnetaan myös nimellä nettokäyttöjakso, mittaa aikaa, jonka yritys käyttää varastonsa ja muiden panostensa muuntamiseen rahaksi, ja ottaa huomioon varastojen myyntiin tarvittavan ajan, saamisten keräämiseen tarvittavan ajan ja yrityksen saaman ajan. maksaa lask
Toimintavipu vs. taloudellinen vipuvaikutus

Toimintavipu vs. taloudellinen vipuvaikutus

Toimintavipu vs. taloudellinen vipuvaikutus (erot) Toimintavipu vs. taloudellinen vipuvaikutus - Vipuvaikutus on yrityksen kyky käyttää uusia varoja tai varoja paremman tuoton luomiseksi tai kustannusten alentamiseksi. Siksi minkä tahansa yrityksen vipuvaikutus on erittäin merkittävä. Vivutusta on kahdenlaisia ​​- toimintavipu ja taloudellinen vipuvaikutus. Kun yhdist
Käyttökate marginaali

Käyttökate marginaali

Käyttökateprosentti on liikevoiton suhde, joka auttaa kaikkia yrityksen sidosryhmiä saamaan selvän kuvan liikevoitosta ja sen kassavirrasta. Se lasketaan jakamalla tulos ennen yhtiön korkoja, veroja, poistoja ja poistoja (EBITDA) sen nettotuloilla. Mikä on käyttökateprosentti? Käyttökate marginaali laskee, kuinka suuri osuus käyttökatteesta (tulos ennen korkojen poistoja) syntyy prosentteina myynnistä. Käyttökate l
Taloudellisten tunnuslukujen tyypit

Taloudellisten tunnuslukujen tyypit

Taloudellisten tunnuslukujen tyypit Taloudelliset tunnusluvut ovat suhdelukuja, joita käytetään analysoimaan yhtiön tilinpäätöstä tuloksen arvioimiseksi, kun näitä suhdelukuja sovelletaan vaadittujen tulosten mukaan, ja nämä suhdeluvut on jaettu viiteen laajaan luokkaan, jotka ovat likviditeettisuhteet, vipuvaikutussuhteet, tehokkuussuhde, kannattavuusasteet ja markkina-arvosuhteet. Luettelo 5
Suhteen analyysin rajoitukset

Suhteen analyysin rajoitukset

10 parasta suhdeanalyysin rajoitusta Suhde-analyysillä on tiettyjä rajoituksia, koska siinä otetaan huomioon vain määrälliset näkökohdat ja jätetään täysin huomioimatta kvalitatiiviset näkökohdat, siinä ei oteta huomioon määrien vaihtelun syitä, joiden vuoksi tulokset eivät välttämättä ole tarkoituksenmukaisia, ja se näyttää vain vertailun tai trendin, toimet johdon on otettava jälkikäteen suhteiden analyysin perusteella. Suhdeanalyysi on yksi ylei
Hyödynnä pankkien suhdelukuja

Hyödynnä pankkien suhdelukuja

Mikä on pankkien vähimmäisomavaraisuusaste? Pankkien vähimmäisomavaraisuusaste ilmaisee pankin taloudellisen aseman sen velan ja pääoman tai varojen perusteella, ja se lasketaan ensisijaisten omien varojen jaettuna konsolidoiduilla varoilla, joissa ensisijainen pääoma sisältää oman pääoman, varaukset, kertyneet voitot ja muut arvopaperit vähentämällä liikearvo. Yksinkertaisesti
Vertaileva tase

Vertaileva tase

Vertaileva tase-merkitys Vertailutase on tase, joka sisältää taloudelliset luvut varoista, vastuista ja omasta pääomasta "saman yrityksen kahdelle tai useammalle kaudelle" tai "kahdelle tai useammalle saman alan yritykselle" tai "kahdelle tai useammalle saman yrityksen tytäryhtiölle". yritys ”samalla sivumuodolla, jotta se voi olla helposti ymmärrettävä ja helppo analysoida. Vertailuta
Toimintasuhdekaava

Toimintasuhdekaava

Mikä on toimintasuhdekaava? Toimintasuhdekaava on yrityksen toimintakustannusten suhde liikevaihtoon, jossa toimintakulut sisältävät hallintokulut, myynti- ja jakelukulut, myytyjen tavaroiden kulut, palkan, vuokran, muut työvoimakustannukset, poistot jne. käyttökustannussuhde tai käyttökustannussuhde. Suhde il
Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste

Mikä on omavaraisuusaste? Omavaraisuusaste on vakavaraisuussuhde, joka auttaa mittaamaan omalla pääomalla rahoitettujen varojen arvoa. Yksinkertaisesti sanottuna se on taloudellinen suhde, jota käytetään mittaamaan yrityksen varojen rahoittamiseen käytetyn omistajan sijoituksen osuutta, ja se osoittaa omistajan rahaston osuuden liiketoimintaan sijoitetusta rahastosta ja se lasketaan jakamalla kokonaissumma yhtiön oma pääoma sen kokonaisvaroilla. Perintei
Kiinteän omaisuuden liikevaihdon kaava

Kiinteän omaisuuden liikevaihdon kaava

Kaava kiinteän omaisuuden liikevaihtosuhteen laskemiseksi Käyttöomaisuuden liikevaihtosuhde -kaavaa käytetään mittaamaan yrityksen kykyä tuottaa myynti käyttöomaisuusinvestoinneilla, ja se lasketaan jakamalla liikevaihto keskimääräisellä käyttöomaisuudella. Käyttöomaisuuden vaihtosuhde on mittari yrityksen tehokkuudesta, ja se arvioidaan tuotoksi sijoitukselle käyttöomaisuuteen, kuten aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. Toisin sanoen se arvi
Tulot työntekijää kohti

Tulot työntekijää kohti

Tulot työntekijää kohti? Liikevaihto työntekijää kohti on keskimääräinen tulo yrityksen työntekijää kohti; tämä suhde antaa kuvan yrityksen suoriutumisesta tietyllä vuosineljänneksellä - erityisesti ottaen huomioon yrityksen kunkin työntekijän tuotot ja kustannukset. Tulo työntekijää kohti kaava Tulot työntekijää kohti on olennainen taloudellinen suhdeluku, joka lasketaan jakamalla tietyn ajanjakson tuotot yrityksen työntekijöiden määrällä. Se auttaa mittaamaan yrityksen
Vertaileva tuloslaskelma

Vertaileva tuloslaskelma

Vertaileva tuloslaskelma on tuloslaskelma, jossa käsitellään useita tuloslaskelman jaksoja ja verrataan vierekkäin, jotta lukija voi vertailla edellisen vuoden tuloja ja tehdä sijoituspäätöksiä sijoittamisesta yhtiöön vai ei. Mikä on vertaileva tuloslaskelma? Vertaileva tuloslaskelma näyttää useiden tilikausien liiketuloksen. Se auttaa täll
Toimintavipu

Toimintavipu

Mikä on toimintavipu? Operatiivinen vipuvaikutus on kirjanpitomittari, joka auttaa analyytikkoa analysoimaan, kuinka yrityksen toiminta liittyy yrityksen tuloihin; suhde antaa tietoja siitä, kuinka suuri liikevaihdon kasvu yrityksellä on tietyllä prosenttiosuudella myynnin kasvusta - mikä asettaa myynnin ennakoitavuuden etusijalle. Vai
Toimintavivun aste

Toimintavivun aste

Mikä on käyttöasteen aste (DOL)? Toimintavivun aste mittaa yrityksen liiketuloksen herkkyyttä myynnin muutoksilla; korkeampi DOL tarkoittaa suurempaa kiinteiden kustannusten osuutta liiketoiminnassa, kun taas alempi DOL tarkoittaa pienempiä kiinteiden kustannusten investointeja liiketoiminnan hoitamiseen. Toi
Keskimääräisen omaisuuden tuotto (ROAA)

Keskimääräisen omaisuuden tuotto (ROAA)

Mikä on keskimääräisen omaisuuden tuotto? Keskimääräisten varojen tuotto (ROAA) on omaisuuden tuotto-osuuden laajennus, ja se käyttää kauden lopun kokonaisvarojen sijasta varojen avaamisen ja lopun keskiarvoa tietyn ajanjakson ajan ja lasketaan nettotuloksena jaettuna keskimääräisellä taseen loppusummalla (alku plus varojen loppu jaettuna kahdella). Tässä on kaa
Kassavarojen suhde

Kassavarojen suhde

Mikä on kassavarantosuhde (CRR)? Osuus pankin talletusten kokonaismäärästä, joka vaaditaan ylläpitämään kyseisen maan keskuspankissa, tunnetaan käteisvarantoprosenttina ja sitä käytetään keinona hallita maksuvalmiutta pankkijärjestelmän rahoitusjärjestelmässä. Yksinkertaisesti sanottuna kassavaraussuhde (CRR) on tietty prosenttiosuus pankin kaikista talletuksista, jotka on pidettävä maan keskuspankin käyttötilillä, mikä tarkoittaisi, että pankilla ei ole pääsyä kyseiseen määrään rahaa kaupalliseen tai taloudelliseen toimintaan. Kaava Varantovelvoitetta kutsu
Keskimääräinen maksuaika

Keskimääräinen maksuaika

Mikä on keskimääräinen maksuaika? Keskimääräinen maksuaika viittaa keskimääräiseen ajanjaksoon, jonka organisaatio käyttää maksamaan jäsenmaksunsa materiaalien ostojen osalta, jotka ostetaan luoton perusteella yrityksen toimittajilta, ja tällä ei välttämättä ole mitään vaikutusta yhtiön käyttöpääoma. Kaavan keskimääräinen mak
Oman pääoman kerroin

Oman pääoman kerroin

Mikä on oman pääoman kerroin? Oman pääoman kerroin auttaa meitä ymmärtämään, kuinka suuri osa yrityksen varoista rahoitetaan omalla pääomalla, ja se on yksinkertainen suhde taseen loppusummaan omaan pääomaan. Jos tämä suhde on suurempi, se tarkoittaa, että taloudellinen vipuvaikutus (kokonaisvelka omaan pääomaan) on suurempi. Ja jos suhde osoit
Likviditeetti vs. vakavaraisuus

Likviditeetti vs. vakavaraisuus

Erot maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden välillä Ennen sijoituksen tekemistä on tärkeää tietää kaksi tekijää etukäteen - ylläpitääkö tämä sijoitus yrityksen likviditeettiä ja pitäisikö yrityksen tekemä sijoitus yrityksen vakavaraisuuden ennallaan. Monet sijoittajat ylittävät likviditeetin ja vakavaraisuuden merkityksen; seurauksena he käyttävät näitä termejä keskenään. Nämä kaksi ovat kuitenkin täys
TTM-tulot / LTM-tulot

TTM-tulot / LTM-tulot

LTM-tulot, jotka tarkoittavat viimeisen 12 kuukauden tuloja (tunnetaan myös nimellä TTM - 12 kuukauden tulot) ovat yrityksen kokonaistuloja mittauspäivää edeltävinä kahdentoista kuukautena; tämä auttaa yrityksen arvostuksessa tietyn ajanjakson ajan. Mikä on TTM-tulo / LTM-tuotto? LTM-tulot ovat mielenkiintoinen käsite. Ja jokaise
Varaston liikevaihtosuhde

Varaston liikevaihtosuhde

Mikä on varastojen liikevaihtosuhde? Varaston liikevaihtosuhde auttaa mittaamaan yrityksen tehokkuutta varastonhallinnan hallinnassa myynnin tuottamiseksi, ja se lasketaan jakamalla myytyjen tuotteiden kokonaiskustannukset keskimääräiseen varastoon tietyllä ajanjaksolla. Kaava varaston liikevaihtosuhteen laskemiseksi Se on tärkeä hyötysuhde, joka määrää, kuinka nopeasti yritys korvaa nykyisen varastomäärän ja muuttaa varastot myyniksi. Esimerkki
Velan ja omaisuuden suhde

Velan ja omaisuuden suhde

Velan ja omaisuuden suhde Merkitys Velkaantumisaste on yrityksen kokonaisvelan suhde yrityksen kokonaisvaroihin; tämä suhde edustaa yrityksen kykyä saada velka ja nostaa myös lisää velkaa, jos se on tarpeen yrityksen toimintaan. Yrityksen, jonka kokonaisvelka on 20 miljoonaa dollaria 100 miljoonan dollarin kokonaisvarasta, suhde on 0,2 Velkaantumisaste-kaava Velka omaisuuserään osoittaa, mikä osuus yrityksen varoista rahoitetaan velalla eikä omalla pääomalla. Suhde autta
Liikevaihtosuhde-kaava

Liikevaihtosuhde-kaava

Mikä on liikevaihtosuhde-kaava? Liikevaihtosuhteet mittaavat sitä, kuinka tehokkaasti tiloja, mukaan lukien organisaation varat ja velat, käytetään. Liikevaihtosuhde-kaava sisältää varastojen liikevaihtosuhteen, saamisten liikevaihtosuhteen, sijoitetun pääoman liikevaihtosuhteen, käyttöpääoman vaihtosuhteen, omaisuuden vaihdon suhteen ja ostovelan vaihtosuhteen. Varaston lii
Osakekohtainen kassavirta

Osakekohtainen kassavirta

Mikä on kassavirta osaketta kohti (CFPS)? Yhtiön osakekohtainen kassavirta osoittaa yhtiön kassavirtaosuuden, joka kohdistetaan kutakin yhtiön kantaosaketta kohden, ja se lasketaan jakamalla yhtiön tilikauden aikana ansaitsema kassavirta maksamattomilla varoilla. kanta. Kuinka lasketaan kassavirta osaketta kohti? Osa
Taloudellisen vipuvaikutuksen aste

Taloudellisen vipuvaikutuksen aste

Kaava taloudellisen vipuvaikutuksen laskemiseksi Taloudellisen vipuvaikutuksen aste kaava laskee nettotulojen muutoksen, joka johtuu yhtiön tuloksen muutoksesta ennen korkoja ja veroja; se auttaa määrittämään, kuinka herkkä yrityksen voitto on pääomarakenteen muutoksiin. Taloudellisen vipuvaikutuksen aste (DFL) tarkoittaa nettotulojen herkkyyttä pääomarakenteen muutoksen aiheuttamalle vaihtelulle, ja se pyörii käsitteen ympärillä, jota käytetään arvioitaessa velan määrää, joka yrityksen on maksettava takaisin . Kaava saadaan jakamal
Vakavaraisuussuhde

Vakavaraisuussuhde

Vakavaraisuussuhde auttaa mittaamaan rahoituslaitosten taloudellista voimaa tai kykyä täyttää velvoitteensa käyttämällä varojaan ja pääomaansa, ja se lasketaan jakamalla pankin pääoma sen riskipainotetuilla varoilla. Mikä on pääoman riittävyyssuhde? Vakavaraisuussuhde on toimenpide, jolla selvitetään pankkien pääoman osuus suhteessa pankin riskipainotettuihin varoihin. Varoihin liittyvä l
Bruttotuottomarginaali

Bruttotuottomarginaali

Mikä on bruttovoittomarginaali? Bruttovoittomarginaali on suhde, joka laskee yrityksen kannattavuuden sen jälkeen, kun myynnistä vähennetään myytyjen tuotteiden välittömät kustannukset, ja se ilmaistaan ​​prosentteina myynnistä. Se ei sisällä muita kuluja lukuun ottamatta myytyjen tuotteiden kustannuksia. Bruttovoittoma
Pääoman nettovelkaantumisaste

Pääoman nettovelkaantumisaste

Mikä on pääoman nettovelkaantumisaste? Pääoman nettovelkaantumisaste on oman pääoman ja vieraan pääoman suhde; tämä on erityisen tärkeä mittari, kun analyytikko yrittää sijoittaa yritykseen ja haluaa verrata, onko yrityksellä oikea pääomarakenne vai ei. Useimpien öljy- ja kaasuyhtiöiden pääoman nettovelkaantumisaste on laskenut vuodesta 2013. Miksi? Onko tämä hyvä
Kaikkien varojen tuotto -kaava

Kaikkien varojen tuotto -kaava

Omaisuuden kokonaistuoton kaava (ROTA) Kokonaispääoman tuotto (ROTA) on yksi kannattavuusindikaattoreista, joka mittaa sitä, kuinka tehokkaasti yritys hallinnoi varojaan ansaitsemaan voittoja kyseisenä ajanjaksona, ja sen kaava on yksinkertainen suhde yhtiön liikevoittoon keskimääräisiin varoihin. Kaikki
Nykyinen suhde vs nopea suhde

Nykyinen suhde vs nopea suhde

Erot nykyisen suhteen ja nopean suhteen välillä Nykyinen suhde mittaa organisaation maksuvalmiutta sen selvittämiseksi, että yrityksen resurssit ovat riittävät lyhytaikaisten velkojen kattamiseen, ja vertaa myös lyhytaikaisia ​​velkoja yrityksen lyhytaikaisiin varoihin; kun taas Quick Ratio on eräänlainen nestesuhteessa joka vertailee rahavarat tai nopea varat lyhytaikaisiin velkoihin Selitetty Sijoittajana, jos haluat nopean katsauksen yrityksen taloudelliseen kehitykseen, sinun on tarkasteltava yrityksen nykyistä suhdetta. Nykyinen suhd
Isojen kirjainten suhde

Isojen kirjainten suhde

Mikä on isojen kirjainten suhde? Aktivointisuhteet ovat joukko suhdelukuja, jotka auttavat analyytikkoa määrittämään, kuinka yrityksen pääomarakenne vaikuttaa, jos yhtiöön tehdään sijoitus - tämä joukko sisältää velan omaan pääomaan, pitkän aikavälin velan markkina-arvoon ja kokonaisvelan markkina-arvoon hyödyllisinä suhteina. Pepsi-velka omaan pää
Myyntisaamisten liikevaihto

Myyntisaamisten liikevaihto

Myyntisaamisten liikevaihto, joka tunnetaan myös nimellä velallisten liikevaihto, laskee, kuinka monta kertaa yritys kerää keskimääräiset myyntisaamiset vuodessa, ja sitä käytetään yrityksen tehokkuuden arviointiin tarjoamaan asiakkaalle luottolimiitti ja sen oikea-aikainen perintä . Mikä on myyntisaamisten liikevaihto? Se on hyöty
Nykyinen suhde kaava

Nykyinen suhde kaava

Lyhytaikainen suhde tunnetaan myös nimellä käyttöpääoman suhde mittaa lyhytaikaista likviditeettiä sekä yrityksen yleistä terveyttä ja sen kaava "lyhytaikaiset varat jaettuna lyhytaikaisilla veloilla" heijastaa yrityksen kykyä ansaita riittävästi käteistä velan maksamiseksi velvoitteita niiden erääntyessä. Mikä on nykyisen