Rahanvaihto | Määritelmä | Esimerkkejä | Arviointi

Mitä ovat swapit rahoituksessa?

Rahoitusvaihtosopimuksiin sisältyy kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus johdannaissopimuksesta, johon sisältyy ennalta määriteltyyn nimelliseen pääomaan perustuva kassavirran vaihtaminen, joka yleensä sisältää koronvaihtosopimuksia, jotka ovat vaihtuvakorkoisten kiinteäkorkoisten vaihtoja ja valuutanvaihtosopimus, joka on yhden maan kiinteän valuuttakurssin vaihto toisen maan vaihtuvalla valuuttakurssilla jne.

Esimerkki

Ymmärretään se esimerkin avulla.

EDU Inc. tekee rahoitussopimuksen CBA Inc: n kanssa, jossa he ovat sopineet vaihtavansa kassavirrat, jolloin vertailukohteeksi saadaan LIBOR, jossa EDU Inc. maksaa kiinteän 5 prosentin koron ja saa vaihtuvakorkoisen LIBOR + 2% CBA: lta. Inc.

Jos näemme, tässä rahoitussopimuksessa on kaupan kaksi osaa molemmille osapuolille.

 • EDU Inc. maksaa kiinteän 5 prosentin koron ja saa vaihtuvakorkoisen (vuotuinen LIBOR + 2%), kun taas CBA Inc. maksaa vaihtuvakorkoista (vuotuinen LIBOR + 2%) ja kiinteää korkoa (5%).

Tämän ymmärtämiseksi tarkastellaan nyt numeerista.

Oletetaan edellä olevassa esimerkissä, että molemmat osapuolet ovat tehneet swap-sopimuksen yhdeksi vuodeksi, jonka nimellinen pääoma on Rs 1 00 000 / - (koska kyseessä on koronvaihtosopimus, pääomaa ei siis vaihdeta). Ja yhden vuoden kuluttua yhden vuoden LIBOR on vallitsevilla markkinoilla 2,75%.

Analysoimme kassavirrat kahdessa skenaariossa:

 1. Kun yhden vuoden LIBOR on 2,75%,
 2. Kun yhden vuoden LIBOR nousi 50 peruspistettä 3,25 prosenttiin

Skenaario 1 (Kun yhden vuoden LIBOR on 2,75%)

Skenaario 2 (Kun yhden vuoden LIBOR on 3,25%)

Edellä olevaa kassavirtojen vaihtoa ajatellen tulee mielestämme selvä kysymys, miksi rahoituslaitokset tekevät swap-sopimuksen. Skenaariosta 1 nähdään selvästi, että kiinteäpalkkainen osapuoli hyötyy vaihtosopimuksista. Kuitenkin, kun yhden vuoden LIBOR nousi 50 peruspistettä 5,25 prosenttiin, se oli tappiollinen samasta swap-sopimuksesta.

Vastaus tähän on suhteellinen korkoetu molemmille osapuolille.

Vertaileva etu

Vertailukorkoetu viittaa siihen, että kun jommallakummalla lainanottajasta on suhteellinen etu joko kiinteän tai vaihtuvakorkoisilla markkinoilla, he voivat paremmin korvata vastuunsa tekemällä swap-sopimuksia. Se alentaa periaatteessa molempien osapuolten kustannuksia. Suhteellisen edun perusteluissa oletetaan kuitenkin, että luottoriskiä ei ole ja että varoja voidaan lainata swapin aikana.

Oletetaan, että vertailevan korkoedun ymmärtämiseksi EDU Inc: llä ja CBA Inc.: llä on omat lainakapasiteettinsa sekä kiinteillä että kelluvilla markkinoilla (kuten alla olevassa taulukossa mainitaan).

Yhtiö Kiinteiden markkinoiden lainanotto Kelluvien markkinoiden lainanotto
EDU Inc. 4.00% Vuosi LIBOR-0,1%
CBA Inc. 5,20% Vuosi LIBOR + 0,6%

Yllä olevasta taulukosta voimme nähdä, että EDU Inc: llä on ehdoton etu molemmilla markkinoilla, kun taas CBA Inc.: llä on suhteellinen etu vaihtuvakorkoisilla markkinoilla (koska CBA Inc. maksaa 0,5% enemmän kuin EDU Inc.). Olettaen, että molemmat osapuolet ovat tehneet Swap-sopimuksen sillä ehdolla, että EDU Inc. maksaa yhden vuoden LIBORin ja saa 4,35% vuodessa

Tämän sopimuksen kassavirrat on kuvattu alla olevassa taulukossa molemmille osapuolille.

Kassavirrat EDU Inc: lle
Saaminen Swap-sopimuksella 4,35%
Maksetaan vaihtosopimuksella LIBOR
Maksetaan kiinteiden markkinoiden lainana 4.00%
Nettovaikutus LIBOR-0,35%
Kassavirrat EDU Inc: lle
Saaminen Swap-sopimuksella LIBOR
Maksetaan Swap-sopimuksessa 4,35%
Maksetaan vaihtuvilta markkinoilta LIBOR + 0,6%
Nettovaikutus 4,95%

Edellä olevia kassavirtoja tarkasteltaessa voidaan sanoa, että EDU Inc: n nettokassavirta on LIBOR - 0,35% vuodessa, mikä antaa sille edun 0,25% , jonka EDU Inc. joutui maksamaan, jos se meni suoraan kelluvilla markkinoilla, ts. LIBOR - 0,1%.

CBA Inc: n toisessa skenaariossa nettokassavirta on 4,95% vuodessa, mikä antaa sille 0,25 prosentin edun kiinteiden lainojen markkinoilla, jos se olisi mennyt suoraan eli 5,20%.

Rahoitusalan vaihtotyypit

Rahoitusmaailmassa on useita vaihtotyyppejä. Ne ovat hyödyke, valuutta, volatiliteetti, velka, luottoriskit, pettable, swapit koronvaihtosopimus, osakkeiden swap jne.

Tarkastelemme valuutanvaihtoa yksityiskohtaisesti myöhemmin tässä artikkelissa.

Rahoitusalan vaihtosopimusten arvostus

Koska tiedämme, että Swap ei ole muuta kuin sarja tai joukkovelkakirjojen yhdistelmä molemmille vastapuolille, joten sen arvostaminen on myös helppoa.

Oletetaan esimerkiksi, että kaksi vastapuolta A ja B tekevät vaihtosopimuksen, jossa A maksaa kiinteän ja vastaanottajan (katso kuva 2 alla). Jos näemme tässä järjestelyssä, A: lle on kahden joukkovelkakirjan paketti.

 1. A on lyhyt kiinteän kuponkimaksun joukkolainasta ja
 2. Pitkä kelluva kuponki maksaa joukkovelkakirjalainan.

Minkä tahansa ajankohdan aikana kiinteän veronmaksijan vaihtosopimus on jäljellä olevan vaihtuvakorkoisen maksun nykyarvon ja jäljellä olevan kiinteäkorkoisen maksun ( B- float - B kiinteä ) välinen ero . Kun taas kiinteän nopeuden vastaanotin, arvo swap on erosta nykyisen arvon jäljellä jäävän kiinteän maksuna ja nykyarvon jäljellä vaihtuva- maksu ( B kiinteä - B kellua). Voimme laskea swap-arvon kummallekin osapuolelle ja selvittää sitten helposti toisen, koska swap on johdannaissopimus, ja tiedämme, että johdannainen on nollasummapeli, jossa yhden osapuolen voitto on yhtä suuri ja tappion vastainen toisen. Näin ollen swap-sopimuksen arvon kaava voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Vaihtosopimuksen arvo (kelluva ratepayer) = jäljellä olevan kiinteäkorkoisen maksun PV ( kiinteä B ) - jäljellä olevan vaihtuvakorkoisen maksun (B kelluva ) tai B kiinteän arvon B
 • Arvo Swap sopimuksen (ja Fixed veronmaksaja) = PV jäljellä float maksuna (B float ) - arvo jäljellä kiinteän maksuna (B kiinteä ) tai B float - B

Tässä yhteydessä on huomattava, että selvityspäivänä kelluvan kuponkilainan arvo on aina yhtä suuri kuin nimellinen pääoma, koska maksupäivän kuponkikorko on YTM tai joukkovelkakirjalaina on nimellislaina.

Esimerkki

Oletetaan, että A & B tekee vaihtosopimuksen kahdeksi vuodeksi, jolloin A maksaa kiinteästi (tässä A on lyhyt kiinteän kuponkimaksun joukkolainasta) 4%: n korolla ja saa LIBOR: n B: ltä. Vuosi on jo kulunut ja molemmat osapuolet haluavat irtisanoa sopimus välittömästi.

Nimellinen pääoma on Rs. 1 000 000 / - ja kahden vuoden LIBOR on 4,5%.

Skenaario -1 (jos osapuoli A maksaa kiinteästi)

Tässä tapauksessa, koska vaihtosopimuksen oli tarkoitus päättyä kahden vuoden kuluttua, mutta vastapuolet irtisanoivat sen vasta vuoden kuluttua. Siksi meidän on arvostettava vaihtosopimus vuoden lopussa.

Edellä olevan kaavan mukaisesti vaihtosuhteen arvo = B kelluva - B kiinteä, Missä,

B float = kaikkien jäljellä olevien vaihtuvakorkoisten maksujen PV ja

B kiinteä = jäljellä olevan kiinteäkorkoisen maksun PV.

Laskelmat:

B float = koska arvostamme Swapia selvityspäivänä, vaihtuvakorkoisen maksun PV olisi nimellinen pääoma eli Rs 100000 / -. Lisäksi oletetaan, että toimituspäivänä kuponkimaksu on suoritettu pitkälle osapuolelle.

Siksi B- kelluva = Rs 100000 / -

B kiinteä = A: n toisen vuoden suorittaman kiinteän kokonaismaksun suuruus on Rs 100000 / - ja korko Rs 4000 / - (100000 * 0,04). Tämä summa on diskontattava kahden vuoden LIBOR-arvolla eli 4,5 prosentilla.

(P + C) * e -r * t = (100000 + 4000) * e-0,045 * 1

= 99423,74

Siksi B kiinteä = 99423,74

Vaihtosopimusten arvo = Rs 100000 - Rs 99423,74

= Rs 576,26

Skenaario -2 (jos osapuoli A maksaa float)

Edellä olevan kaavan mukaisesti vaihtosuhteen arvo = B kiinteä - B kelluva,

Laskelmat:

B float = Tässä myös vaihtuvakorkoisen maksun PV olisi nimellinen pääoma eli Rs 100000 / - koska arvostamme swapia selvityspäivänä.

Siksi B kelluu = Rs 100000 / -.

Kiinteä B = kiinteä kokonaismaksu, jonka B maksaa toisen vuoden ajan, on Rs 100000 / - ja korko Rs 4000 / - (100000 * 0,04). Alennamme tämän määrän kahden vuoden LIBORilla eli 4,5 prosentilla.

(P + C) * e -r * t = (100000 + 4000) * e-0,045 * 1

= 99423,74

Siksi B kiinteä = 99423,74

Vaihtosopimusten arvo = Rs 99423,74 - Rs 100000

= - Rs 576,26

Edellä selitetyissä skenaarioissa olemme nähneet swapien arvostuksen selvityspäivänä. Mutta entä jos sopimusta ei irtisanota selvityspäivänä?

Vaihtosopimusten arvostus - ennen selvityspäivää

Katsotaanpa, miten arvostus tapahtuu, jos sopimusta ei irtisanota selvityspäivänä.

Kiinteän jalan maksun arvon on pysyttävä samana kuin edellä on selitetty. Mutta kelluvan jalan arvostus on hieman muuttunut. Täällä, koska emme ole maksupäivänä, vaihtuvakorkoisen maksun diskonttaus on nimellinen pääoma + vaihtuva korko-maksu jäljellä olevan ajanjakson ajan .

Katsotaanpa esimerkkiä.

Oletetaan, että A & B tekee vaihtosopimuksen kahdeksi vuodeksi, jolloin A maksaa kiinteästi (tässä A on lyhyt kiinteän kuponkimaksun joukkolainasta) 4%: n korolla ja saa LIBOR: n B: ltä. Puolentoista vuoden kuluttua molemmat osapuolet haluavat irtisanoa sopimus välittömästi.

Nimellinen pääoma on Rs. 1 000 000 / - ja kahden vuoden LIBOR on 4,5%.

Vaihtosopimusten arvo = B kelluva - B kiinteä, Missä,

B float = kaikkien jäljellä olevien vaihtuvakorkoisten maksujen PV ja

B kiinteä = jäljellä olevan kiinteäkorkoisen maksun PV.

B float = koska arvostus tapahtuu kuusi kuukautta ennen selvitystä, vaihtuvakorkoisen maksun PV olisi nimellinen pääoma eli Rs 100000 / - plus seuraavan kuuden kuukauden aikana erääntyvä vaihtuvakorkoinen kuponkimaksu. Sama voidaan selvittää käyttämällä kahden vuoden LIBOR-käyrää.

(P + C) * e -r * t = (100000 + 4500) * e-0,045 * 0,5

= 102175,00

Siksi B kelluu = Rs 102175,00

B kiinteä = A: n toisen vuoden suorittama kiinteä maksu yhteensä on Rs 100000 / - ja korko Rs 4000 / - (100000 * 0,04). Tämä summa on diskontattava kahden vuoden LIBOR-summalla eli 4,5 prosentilla kuuden kuukauden ajan, koska sopimuksen voimassaoloaika on jäljellä kuusi kuukautta.

(P + C) * e -r * t = (100000 + 4000) * e-0,045 * 0,5

= 101686,12

Siksi B kiinteä = 101686,12

Vaihtosopimusarvo = Rs.102175 - Rs.101686.12

= Rs 488,88

Mitä ovat valuutanvaihtosopimukset finanssissa?

Kuten koronvaihtosopimus (kuten edellä on selitetty), valuutanvaihtosopimukset (tunnetaan myös nimellä ristikkäiset valuutanvaihtosopimukset) ovat johdannaissopimus tiettyjen kassavirtojen vaihtamiseksi ennalta määrätyksi ajaksi. Perusero on, että valuutanvaihtosopimuksissa pääoma vaihdetaan (ei pakollinen) sopimuksen alkaessa tai sopimuksen erääntyessä ja kassavirrat ovat eri valuutoissa, minkä vuoksi luotonotto on suurempi.

Toinen ero tämäntyyppisten swapien välillä on, että koronvaihtosopimuksessa kassavirrat nettoutetaan maksuhetkellä, kun taas valuutanvaihtosopimuksessa samaa ei nettouteta, vaan vaihdetaan tosiasiallisesti osapuolten välillä.

Valuutanvaihtojärjestelmien mekaniikka

Oletetaan, että kaksi yritystä, EDU Inc. (kotipaikka Yhdysvalloissa) ja CBA Inc. (Intiassa), ovat tehneet valuutanvaihtosopimukset, joissa EDU Inc. maksaa 5% INR: nä ja saa 4% USD: nä (ja CBA Inc. maksaa 4%) Yhdysvaltain dollareina ja saa 5% INR: nä) joka vuosi seuraavien kahden vuoden ajan (katso Kuva: 3 ). Sopimuksen alussa molemmat osapuolet vaihtoivat tietyn määrän pääomia (EDU Inc. vaihtoi 80000 USD ja CBA Inc. 100000 INR). Nykyinen spot-korko on 65 INR / USD.

Täällä EDU Inc. maksaa jokaisena selvityspäivänä CBA Inc.: lle 5000 INR (100000 * 0,05) ja saa CBA Inc.: ltä 3200 USD (80000 * 0,04). Lisäksi sopimuksen päättyessä molemmat osapuolet vaihtavat pääoman eli EDU Inc. maksaa 100000 INR ja CBA Inc. 80000 USD.

Rahoituksen valuutanvaihtosopimusten arvostus

Valuutanvaihtosopimukset arvostetaan samalla tavalla kuin koronvaihtosopimukset käyttäen DCF-menetelmää (joukkolainamenetelmä). Siten,

Valuutanvaihtosopimusten arvo (pitkä yhdessä joukkovelkakirjassa) = B pitkä valuutalla - S o * B lyhyt valuutalla ,

Valuutanvaihtosopimusten arvo (lyhyt yhdelle joukkolainalle) = B lyhyt valuutalle - S o * B pitkä valuutalle, missä

S 0 = valuutan spot-kurssi

Ymmärretään tämä numeerisen avulla.

Oletetaan, että edellä oleva esimerkki huomioon ottaen Intian korko on 6% ja Yhdysvalloissa 4%. Oletetaan, että korko pysyy vakiona koko Swap-sopimuksen ajan koko taloudessa. Valuuttakurssit ovat INR 65 / USD .

Ennen kuin aloitat swap-sopimuksen arvostamisen, tarkista ensin alla olevan taulukon kassavirrat:

* Alennustekijä on saapunut kaavan e -r * t kautta

# Kassavirran PV on saapunut kaavan kassavirrat * diskontatekijä

Kuten edellä mainittiin, valuutanvaihtosopimusten arvostus tapahtuu myös diskontatun kassavirran avulla. Siksi laskemme tässä kassavirran kokonaissumman molemmissa valuutoissa.

INR-kassavirran PV = 53820,36 INR

Yhdysvaltain dollarin kassavirran PV = 28182,30 USD

Koska EDU Inc. on pitkä USD: llä ja lyhyt INR: llä,

Vaihtosopimusten arvo = B USD - S 0 * B INR

= 28182,30 - (1/65) * 53820,36

= 28182,30 - 828,01 = 27354,49

Pähkinänkuoressa

 • Se on OTC-johdannaissopimus kahden osapuolen välillä, jotka vaihtavat kassavirtajoukon toisen kanssa ennalta määrätyllä kurssilla tietyn ajan.
 • Swap-sopimuksen mukaan toinen osapuoli vaihtaa kiinteitä kassavirtoja vastapuolen vaihtamien kelluvien kassavirtojen vastineeksi.
 • Yleisimmät rahanvaihtosopimukset ovat korko- ja valuutanvaihtosopimukset.
 • Tavallinen vaniljan koronvaihtosopimus vaihtaa kiinteäkorkoisen vaihtuvakorkoisen maksun swap-ajanjaksolla.
 • Vaihtosopimus vastaa kahden joukkolainan samanaikaista positiota.
 • Vertailukorkoetu viittaa siihen, että kun jommallakummalla lainanottajasta on suhteellinen etu joko kiinteän tai vaihtuvakorkoisella markkinoilla, he voivat paremmin korvata vastuunsa tekemällä swapin.
 • Kiinteäkorkoisen vastaanottimen vaihdon arvo on jäljellä olevan kiinteäkorkoisen maksun nykyarvon ja jäljellä olevan vaihtuvakorkoisen maksun nykyarvon ero ja vaihtuvakorkoinen, vastaanottaja on erotus nykyisen koron välillä jäljellä olevan vaihtuvakorkoisen maksun arvo ja jäljellä olevan kiinteäkorkoisen maksun nykyarvo.
 • Valuutanvaihtosopimukset vaihtavat kassavirtoja eri valuutoissa sekä pääoman määrän alussa ja eräpäivänä, vaikkakaan ei pakollista.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found