CAPM (Capital Asset Pricing Model) - Määritelmä, kaava, esimerkki

Pääomaomaisuuden hinnoittelumallin (CAPM) määritelmä

Pääomavarojen hinnoittelumalli (CAPM) mittaa odotetun tuoton ja arvopaperiin sijoittamisen riskin välistä suhdetta. Tätä mallia käytetään arvopapereiden analysointiin ja niiden hinnoitteluun, kun otetaan huomioon odotettavissa oleva tuottoaste ja pääomakustannukset.

CAPM-kaava

(Pääomavarojen hinnoittelumalli) CAPM-kaava on esitetty alla

Odotettu tuottoaste = riskitön palkkio + beeta * (markkinariskipreemio)

Ra = Rrf + βa * (Rm - Rrf)

CAPM: n komponentit

CAPM-laskelma perustuu seuraavien elementtien olemassaoloon

# 1 - Riskitön tuotto (Rrf)

Riskitön tuottoprosentti on sijoitukselle annettu arvo, joka takaa tuoton ilman riskejä. Sijoituksilla Yhdysvaltojen arvopapereihin ei katsota olevan nollariskiä, ​​koska on olemassa minimaalinen mahdollisuus valtion maksukyvyttömyyteen. Yleensä riskittömän tuoton arvo vastaa Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuottoa.

# 2 - Markkinariskipreemio (Rm - Rrf)

Markkinariskipreemia on odotettu tuotto, jonka sijoittaja saa (tai odottaa saavansa tulevaisuudessa) pitämällä riskipainoista salkua riskittömien omaisuuserien sijaan. Ylimääräinen korko antaa sijoittajalle mahdollisuuden päättää, pitäisikö sijoitus arvopapereihin tapahtua, ja jos kyllä, korko, jonka hän ansaitsee valtion arvopapereiden tarjoaman riskittömän tuoton lisäksi.

# 3 - beeta (βa)

Beeta mittaa osakkeen volatiliteettia markkinoihin yleensä. Beta ilmaisee vaihtelut, jotka johtuvat osakekannasta markkinaolosuhteiden muutoksen vuoksi. Esimerkiksi jos osakkeen beeta on 1,2, se aiheuttaisi 120 prosentin muutoksen johtuen muutoksista yleisillä markkinoilla. Päinvastoin on beeta, joka on alle 1. Betan, joka on yhtä suuri kuin 1, osake on synkronoitu markkinoiden muutosten kanssa.

Esimerkkejä CAPM: stä (pääomavarojen hinnoittelumalli)

Seuraavassa on esimerkkejä CAPM: stä (käyttöomaisuuden hinnoittelumalli)

Voit ladata tämän pääomavaraisuushinnoittelumallin (CAPM) Excel-mallin täältä - Pääomavaraisuuden hinnoittelumallin (CAPM) Excel-malli

Esimerkki 1

Oletetaan, että osakkeella on seuraavat tiedot. Se on listattu Lontoon pörssissä ja toimii kaikkialla Euroopassa. Yhdistyneen kuningaskunnan 10 vuoden kassan tuotto on 2,8%. Kyseisen osakkeen on tarkoitus ansaita 8,6% historiallisten tietojen mukaan. Osakkeen beeta on 1,4, eli se on 140% epävakaa yleisten osakemarkkinoiden muutosten suhteen.

Varaston odotettu tuottoprosentti lasketaan seuraavasti.

CAPM-kaava ( odotettu tuotto) = riskitön tuotto (2,8%) + beeta (1,4) * markkinariskipreemio (8,6% -2,8%)

 • = 2,8 + 1,4 * (5,8)
 • = 2,8 + 8,12

Odotettu tuottoaste = 10,92

Esimerkki 2

Thomasin on tehtävä päätös sijoittaa joko Stock Marveliin tai Stock DC: hen käyttämällä CAPM-mallia, jota havainnollistaa seuraava kuvakaappaus työstä. Thomasin on päätettävä sijoittaa joko Stock Marveliin tai Stock DC: hen annetuilla tiedoilla. Marvel - tuotto 9,6%, beeta 0,95. DC - tuotto 8,7%, beeta 1,2. Markkinoiden riskitön tuotto julkisen osakkeen tuotolla mitattuna on 5,6%.

Osakkeen ihmeen odotettu tuottoaste lasketaan seuraavasti.

Kaava - Odotettu tuotto = Riskitön tuotto (5,60%) + Beeta (95,00) * Markkinariskipreemio (9,60% -5,60%)

Odotettu tuottoaste = 9,40%

DC-osakkeen odotettu tuottoprosentti lasketaan seuraavasti.

Kaava - Odotettu tuotto = Riskitön tuotto (5,6%) + Beeta (1,2) * Markkinariskipreemio (8,7% -5,6%)

Odotettu tuotto = 9,32%

Sijoittajan tulisi siis sijoittaa Stock Marveliin.

CAPM: n edut

 • CAPM ottaa huomioon vain systemaattisen tai markkinariskin tai ei arvopaperin ainoan luontaisen tai järjestelmäriskin. Tämä tekijä eliminoi yksittäisen arvopapeririskin epämääräisyyden, ja vain yleisestä markkinariskistä, jolla on tietty varmuus, tulee ensisijainen tekijä. Mallissa oletetaan, että sijoittajalla on hajautettu salkku, ja siten systemaattinen riski eliminoidaan osakkeiden välillä.
 • Sitä käytetään laajalti finanssialalla oman pääoman kustannusten laskemiseen ja viime kädessä painotettujen keskimääräisten pääomakustannusten laskemiseen, jota käytetään laajasti eri lähteistä peräisin olevien rahoituskustannusten tarkistamiseen. Sen katsotaan olevan paljon parempi malli oman pääoman kustannusten laskemiseksi kuin muut nykyiset mallit, kuten osinkojen kasvumalli (DGM)
 • Se on universaali ja helppokäyttöinen malli. Kun otetaan huomioon tämän mallin laaja läsnäolo, sitä voidaan helposti käyttää vertailussa eri maiden varastoja.

CAPM: n haitat

 • Käyttöomaisuuden hinnoittelumalli riippuu useista oletuksista. Yksi oletuksista on, että riskialttiin omaisuus tuottaa korkeamman tuoton. Seuraavaksi historiallisia tietoja käytetään beetan laskemiseen. Malli olettaa myös, että aiempi kehitys on hyvä mittari osakkeen toiminnan tulevista tuloksista. Se on kuitenkin kaukana totuudesta.
 • Mallissa oletetaan myös, että riskitön tuotto pysyy vakiona osakesijoituksen aikana. Jos valtion valtion arvopapereiden tuotto nousee tai laskee, se muuttaa riskitöntä tuottoa ja mahdollisesti mallin laskentaa. Sitä ei oteta huomioon CAPM: ää laskettaessa
 • Mallissa oletetaan, että sijoittajilla on pääsy samoihin tietoihin ja että heillä on sama päätöksentekoprosessi arvopapereihin liittyvistä riskeistä ja tuotoista. Siinä oletetaan, että tietyn tuoton osalta sijoittajat suosivat matalan riskin arvopapereita korkean riskin arvopapereiden sijaan. Tietyn riskin kohdalla sijoittajat suosivat korkeampaa tuottoa matalamman tuoton sijaan. Vaikka tämä on yleinen ohje, jotkut ylellisemmistä sijoittajista eivät välttämättä ole samaa mieltä tämän teorian kanssa.

Pääomavarojen hinnoittelumallin rajoitukset

Sen lisäksi, että oletetaan suoraan osakekannan tekijöitä ja käyttöomaisuuden hinnoittelumallin laskentakaavaa, on luettelo mallin yleisistä oletuksista, jotka kannattaa tutkia.

 • Ainoastaan ​​arvopapereihin liittyvät tuotot ja riskit ovat sijoittajan päätöksentekotekijöitä. Osakkeen ympärillä ei ole vastuuvelvollisuutta pitkän aikavälin kasvusta tai laadullisista tekijöistä, jotka voisivat vaikuttaa sijoittajaan vaihtoehtoisen askeleen toteuttamiseen.
 • Markkinoilla on täydellinen kilpailu, eikä kukaan yksittäinen sijoittaja voi vaikuttaa osakkeen hintoihin tai tuottoon. Osakkeen lyhyeksi myynnille ei ole rajoituksia; eivätkä he myöskään hallitse osuuksien osto- ja myyntiosuuksia.
 • Ansaituista tuotoista tai mahdollisista vieraan pääoman menoista ei peritä veroja suhteessa määrään, jota käytetään lisäksi sijoituksen korkojen ansaitsemiseen.
 • Lopuksi mallissa oletetaan, että sijoittaja on riskin välttävä, ja hänen oletetaan toimivan järkevänä olentona ja maksimoivan hyödyllisyytensä.

Johtopäätös

CAPM: ää pidetään laajalti yhtenä tärkeimmistä malleista osakkeisiin sijoittamiseen liittyvän riskin ja tuoton laskemisessa. Vaikka siinä hyödynnetään muutamia oletuksia, mallin perustelut ja helppokäyttöisyys tekevät siitä yhden hyväksytyistä ja loogisista tavoista auttaa sijoittajia päätöksenteossa.