Luokka: Korkosijoitusoppaat

Joukkovelkakirjojen hinnoittelukaava

Joukkovelkakirjojen hinnoittelukaava

Kaava joukkolainan hinnan laskemiseksi Lainan hinnoittelukaava on pohjimmiltaan todennäköisten tulevien kassavirtojen nykyarvon laskeminen, joka koostuu kuponkimaksuista ja nimellisarvosta, joka on lunastussumma eräpäivänä. Tulevien kassavirtojen diskonttaamiseen käytetty korko tunnetaan eräpäivään asti (YTM). tai
Kestokaava

Kestokaava

Mikä on Duration Formula? Duraation kaava on mitoitus joukkovelkakirjan herkkyydestä koron muutoksille, ja se lasketaan jakamalla joukkolainan diskontattujen tulevien kassavirtojen summa ja vastaava vuosimäärä diskontatun tulevan kassavirran summalla. Rahavirta koostuu periaatteessa kuponkimaksusta ja maturiteetista lopussa. Se t
Tuotto pahimpaan (YTW)

Tuotto pahimpaan (YTW)

Mikä on huonompi tuotto (YTW)? Tuotto huonimpaan (YTW) voidaan määritellä joukkovelkakirjalainan vähimmäistuottoksi olettaen, että liikkeeseenlaskija ei laiminlyö mitään maksujaan. YTW on erityisen järkevä joukkovelkakirjoille, joissa liikkeeseenlaskija käyttää vaihtoehtojaan, kuten puhelut, ennakkomaksut tai varojen uppoaminen. Se arvioidaan
Tuotto erääntymiselle kaava

Tuotto erääntymiselle kaava

Kaava YTM: n laskemiseksi Tuotto erääntymiseen -kaavalla tarkoitetaan kaavaa, jota käytetään laskettaessa joukkovelkakirjalainan odotettavissa olevaa kokonaistuottoa siltä varalta, että sitä pidetään sen eräpäivään saakka, ja lasketaan kaavan mukaisesti Tuotto erääntymiseen vähentämällä arvopaperin nykyarvo arvopaperin nimellisarvo, jaa ne erääntymisvuosien lukumäärällä ja lisää ne kuponkimaksulla ja sen jälkeen jakamalla saatu tulos arvopaperin nykyarvon ja nimellisarvon summalla jaettuna 2: lla. Missä, C on kuponki.
Joukkovelkakirjan kuperuus

Joukkovelkakirjan kuperuus

Mikä on joukkovelkakirjan kuperuus? Joukkovelkakirjan kuperuus on mittari, joka osoittaa joukkovelkakirjan hinnan ja joukkovelkakirjan tuoton välisen suhteen eli koron muutoksesta johtuvan joukkovelkakirjan muutoksen, joka auttaa riskienhallintatyökalua mittaamaan ja hallinnoimaan salkun altistuminen korkoriskille ja odotusten menetyksen riski Selitys Kuten tiedämme, joukkolainan hinta ja tuotto ovat käänteisesti yhteydessä toisiinsa eli tuoton kasvaessa hinta laskee. Tämä s
Kuponkikorko kaava

Kuponkikorko kaava

Kaava kuponkikoron laskemiseksi Lainan kuponkikorkoa laskettaessa käytetään kuponkikorkokaavaa, ja kaavan mukaan joukkovelkakirjan kuponkikorko lasketaan jakamalla vuotuisten kuponkimaksujen kokonaismäärä joukkovelkakirjojen nimellisarvolla ja kertomalla saatu tulos 100. Termi "kuponkikorko" viittaa koron määrään, jonka joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijat ovat maksaneet joukkovelkakirjojen haltijoille. Toisin sa
Joukkovelkakirjakaavan nykyinen tuotto

Joukkovelkakirjakaavan nykyinen tuotto

Kaava joukkovelkakirjan nykyisen tuoton laskemiseksi Lainan nykyinen tuottokaava laskee olennaisesti joukkolainan tuoton markkinahinnan perusteella nimellisarvon sijaan. Nykyisen tuoton laskentakaava on seuraava: Joukkovelkakirjan tuotto = Vuosikupongin maksu / Nykyinen markkinahinta Esimerkkejä Voit ladata tämän Bond Formula Excel -mallin täältä - Bond Formula Excel -mallin nykyinen tuotto Esimerkki 1 Oletetaan, että joukkovelkakirjoja on kaksi. Joukko
DV01 (dollarin kesto)

DV01 (dollarin kesto)

Mikä on DV01 (dollarin kesto)? DV01 tai 1 peruspisteen dollarin arvo mittaa joukkolainan tai joukkovelkakirjalainasalkun korkoriskiä arvioimalla hinnanmuutoksen dollareina vastauksena tuoton muutokseen yhdellä peruspisteellä (Yksi prosentti sisältää 100 pistettä). DV01 tunnetaan myös nimellä joukkovelkakirjalainan dollarin kesto, ja se on kaiken korkosijoitusinstrumenttien riskianalyysin perusta. Riskienha
PIK-kiinnostus

PIK-kiinnostus

PIK-kiinnostuksen määritelmä PIK-korko, joka tunnetaan myös nimellä luontoissuorituksena, on vaihtoehto maksaa korkoa etuoikeutetuista arvopapereista tai luontoissuorituksista käteisen sijaan. PIK-korkoihin viitataan myös osinkomaksuina sijoittajille arvopapereista tai omasta pääomasta käteisen sijaan. Luontoism
Ero joukkovelkakirjojen ja joukkovelkakirjalainojen välillä

Ero joukkovelkakirjojen ja joukkovelkakirjalainojen välillä

Lainat ja joukkovelkakirjat ovat molemmat yritysten ja valtion liikkeeseen laskemia kiinteäkorkoisia velkainstrumentteja, mutta joukkovelkakirjat ovat yleensä vakuutena vakuuksilla, joilla on kilpailukykyisesti alhaisemmat korot, ja joukkovelkakirjat ovat velkainstrumentteja pitkäaikaisen rahoituksen hankkimiseksi, ja ne ovat yleensä julkisten yritysten liikkeeseen laskemia julkisyhteisöjä vastaan. ja jo
Macaulay Kesto

Macaulay Kesto

Mikä on Macaulayn kesto? Macaulay Duration on aika, jonka sijoittaja vie takaisin sijoittamansa rahan takaisin joukkolainaan kuponkien ja pääoman takaisinmaksun avulla. Tämä ajanjakso on painotettu keskiarvo kaudelta, jonka sijoittajan tulisi edelleen sijoittaa arvopaperiin, jotta sijoituksen rahavirran nykyarvo vastaa joukkovelkakirjasta maksettua määrää. Macaula
Kuponkikorko vs korko

Kuponkikorko vs korko

Ero kuponkikorkon ja koron välillä Kuponkikorko tarkoitetaan nopeutta, joka lasketaan nimellisarvo joukkovelkakirjojen eli se on tuotto korko- arvopaperin, joka on suurelta osin vaikutti hallitus asetti korot ja se on yleensä päättää liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjojen taas korko viittaa korkoon, jonka lainanantaja veloittaa luotonsaajalta ja jonka lainaantaja päättää ja jota hallitus hallitsee täysin markkinatilanteesta riippuen Mikä on kuponkikorko? Kuponkikork
Luottoanalyysi

Luottoanalyysi

Luottoanalyysin määritelmä Luottoanalyysi on prosessi, jossa tehdään johtopäätöksiä käytettävissä olevista tiedoista (sekä määrällisistä että laadullisista) yhteisön luottokelpoisuudesta ja annetaan suosituksia havaituista tarpeista ja riskeistä. Luottoanalyysi koskee myös sellaisten riskien tunnistamista, arviointia ja lieventämistä, jotka liittyvät yhteisöön, joka ei täytä taloudellisia sitoumuksia. Luottoanalyysin prosessi
Luottoanalyytikon haastattelukysymykset ja vastaukset

Luottoanalyytikon haastattelukysymykset ja vastaukset

Suosituimmat luottoanalyytikkohaastattelukysymykset ja vastaukset Luottoanalyytikot helpottavat luottoriskien hallintaa mittaamalla yksilön tai yrityksen luottokelpoisuuden. Luottoanalyytikot ovat yleensä pankkien, luottokorttiyhtiöiden, luottoluokituslaitosten ja sijoitusyhtiöiden palveluksessa. Al
Bearer Bond

Bearer Bond

Mikä on Bearer Bond? Haltijajoukkolaina on yrityksen, yrityksen tai valtion liikkeeseen laskema joukkovelkakirjalaina, josta ei ole pidetty kirjaa instrumentin omistajuudesta, ja joka omistaa instrumentin, on instrumentin omistaja. Esimerkkejä haltijajoukkolainasta Seuraavassa on esimerkkejä haltijasidonnasta. E
Kuponkilainan kaava

Kuponkilainan kaava

Mikä on kuponkilainan kaava? Termi "kuponkilaina" viittaa joukkovelkakirjoihin, jotka maksavat kuponkeja, joka on nimellinen prosenttiosuus joukkolainan nimellisarvosta tai pääomasta. Tämän joukkolainan hinnan laskentakaavassa käytetään pohjimmiltaan todennäköisten tulevien kassavirtojen nykyarvoa kuponkimaksuina ja pääomaa, joka on eräpäivänä saatu määrä. Nykyarvo lasketaan
Kuponki ja tuotto

Kuponki ja tuotto

Kupongin ja tuoton ero Kupongilla tarkoitetaan määrää, joka joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan maksetaan sijoituksen tuotoksi joukkovelkakirjan haltijalle, johon ostohinnan vaihtelut eivät vaikuta, kun taas tuotto viittaa koron perusteella laskettuun joukkovelkakirjalainan korkoon joukkovelkakirjalainan maksu ja sen nykyinen markkinahinta olettaen, että joukkovelkakirjalaina pidetään eräpäivään asti ja muuttuu siten joukkovelkakirjan markkinahinnan muuttuessa. Mikä on ku
Peruspisteet (BPS)

Peruspisteet (BPS)

Peruspisteiden määritelmä Rahoituksen peruspisteet (bps) on pienin yksikkö, jolla mitataan joukkovelkakirjojen, joukkovelkakirjalainan, muiden korkosijoitusten ja korkolainojen tuottoa. Peruspistettä käytetään myös osoittamaan pieni koron, joukkovelkakirjojen tuoton prosentuaalinen muutos. Sijoittajien, kauppiaiden ja analyytikoiden näkökulmasta 1 BPS on yhtä suuri kuin vaihtelu 0,01% ja 100 BPS on yhtä suuri kuin 1%: n vaihtelu. 1 BP = (1/1
Uppoavan rahaston kaava

Uppoavan rahaston kaava

Määritelmä uppoavan rahaston kaava Uppoava rahasto tarkoittaa rahastoa, jonka tietty joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on perustanut ostamaan tietyn osan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta tai merkittävän omaisuuserän täydentämiseen tai muihin vastaaviin investointeihin. Sellaisena joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan on maksettava tietty määrä rahaa uppoavaan rahastoon jokaisena ajanjaksona, ja kaava laskevan rahaston laskemiseksi on seuraava. missä
Vekselit vs velkakirjat

Vekselit vs velkakirjat

Vekselien ja velkakirjojen erot Neuvoteltavat instrumentit ovat tärkeitä osia säännöllisten liiketapahtumien tekemisessä. Näillä instrumenteilla on vaatimus tai lupa maksaa tietty määrä rahaa määrätyn ajan kuluessa. Vaihtokelpoisia instrumentteja on kolmenlaisia ​​- vekselit, velkakirjat ja sekit. Vekseli on väl
Tuotto soittaa

Tuotto soittaa

Mikä on tuotto soittaa? Tuotto on korkosijoittajan sijoitetun pääoman tuotto, jos kohde-etuutena olevaa arvopaperia eli vaadittavaa joukkovelkakirjalainaa pidetään ennalta määritettyyn ostopäivään asti eikä erääntymispäivään saakka. Jokainen korkosijoittaja on tietoinen käsitteestä, jonka mukaan korkoa kutsutaan. Mikä on P / E-suh
Luottojen leviäminen

Luottojen leviäminen

Mikä on luottoriski? Luottolevitys määritellään kahden joukkolainan (pääosin saman maturiteetin ja erilaatuisen luoton) tuoton erona. Jos 5 vuoden valtion joukkovelkakirjalaina käy kauppaa 5%: n tuotolla ja vielä 5 vuotta yrityslainalla käydään kauppaa 6,5%: lla, tällöin korko on 150 peruspistettä (1,5%). Luottoeroje
Lainan kirjanpitoarvo

Lainan kirjanpitoarvo

Mikä on joukkovelkakirjalainan kirjanpitoarvo? Lainan kirjanpitoarvo tunnetaan myös kirjanpitoarvona tai joukkovelkakirjalainan kirjanpitoarvona, eikä se ole mitään muuta kuin joukkovelkakirjalainan nimellisarvon ja poistamattomien vakuutusmaksujen (jos sellaisia ​​on) vähennettynä vähennettyjen poistamattomien alennusten (jos sellaisia ​​on) määrä ja tämä summa on yleensä lasketaan liikkeeseenlaskijan yhtiön taseeseen. Tiedetään, että joukk
Korkoriski

Korkoriski

Mikä on korkoriski? Korkoriski määritellään riskiksi omaisuuden arvon muutoksesta korkojen volatiliteetin seurauksena. Se joko tekee kyseisen arvopaperin kilpailukyvyttömäksi tai lisää sen arvoa. Vaikka riskin sanotaan johtuvan odottamattomasta siirtymästä, sijoittajat ovat yleensä huolissaan haittariskistä. Tämä riski
Alennusvakuus

Alennusvakuus

Mikä on diskonttauslaina? Diskonttovelkakirjalaina määritellään joukkolainaksi, joka lasketaan liikkeeseen alle sen nimellisarvon liikkeeseenlaskuhetkellä; Se viittaa myös niihin joukkovelkakirjoihin, joiden kuponkikorko on alhaisempi kuin markkinakorko ja jonka vuoksi se käy kauppaa alle sen nimellisarvon jälkimarkkinoilla. Oleteta
Hypotecation

Hypotecation

Mikä on hypoteekia? Hypoteekki on prosessi, jossa lainanantaja saa omaisuuden, jota tarjotaan hänelle vakuudeksi, ja se tapahtuu suurelta osin sellaisten omaisuuserien tapauksessa, jotka ovat luonteeltaan irtaimia tietyn lainan vakuuden vakuuden asettamiseksi. . Selitys Se on melkein samanlainen kuin kiinnitys, mutta asuntolainan ja hypoteekan välillä on ohut viiva. Hyp
Pääomalainat

Pääomalainat

Mikä on huonompi velka? Yrityksen selvitystilan yhteydessä erilaisten lainojen luokittelu järjestetään takaisinmaksua varten, jolloin kaikkien etuoikeutettujen velkojen ja muiden yritysvelkojen ja lainojen jälkeen järjestetty velka tunnetaan etuoikeudeltaan huonommina velkoina ja tällaisina lainanottajina velkaa ovat suuremmat yritykset tai liiketoimintayksiköt. Selitys
Todellinen kesto

Todellinen kesto

Mikä on todellinen kesto? Efektiivinen kesto mittaa arvopapereiden keston upotetuilla optioilla ja auttaa arvioimaan hybridilainan (joukkovelkakirjalaina ja optio) hintaherkkyyttä vertailuarvotuottokäyrän muutokseen. Efektiivinen kesto on likimääräinen modifioitu kesto. Mutta nimittäjässä on ero molempien laskemiseksi. Muokattua
Kaupalliset paperit

Kaupalliset paperit

Yritystodistusten määritelmä Yritystodistukset määritellään rahamarkkinainstrumenteiksi, jota käytetään lyhytaikaisen rahoituksen hankkimiseen ja joka yleensä on sijoitusluokan pankkien ja yritysten liikkeeseen laskema velkakirja. Suurin osa yritystodistuksista voidaan helposti vaihtaa maksamalla vanhasta liikkeeseenlaskusta uusien liikkeeseenlaskujen tuloksena, joten siitä tulee jatkuva rahoituslähde. Tällaisii
Vekselit | Merkitys | Esimerkkejä | Tärkeimmät ominaisuudet

Vekselit | Merkitys | Esimerkkejä | Tärkeimmät ominaisuudet

Mitkä ovat vekselit? Vekselit ovat neuvoteltavissa olevia instrumentteja, jotka sisältävät määräyksen maksaa tietty summa tietylle henkilölle määrätyn ajan kuluessa. Luotonantaja antaa velan velalliselle, kun velallinen on velkaa rahaa tavaroista tai palveluista. Vekselin tärkein osa on, että velallisen on hyväksyttävä se ennen kuin voimme kutsua sitä päteväksi. Jos velallinen ei
Lainan kuponkikorko

Lainan kuponkikorko

Mikä on joukkovelkakirjan kuponkikorko? Kuponkikorkoa sovelletaan enimmäkseen joukkovelkakirjoihin, ja joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat maksavat yleensä sijoitetun pääoman tuottoprosentin (korkotaso) joukkolainan nimellisarvosta, ja sitä käytetään myös laskemaan GIS: n suorittama takaisinmaksusumma tuloturva). Kaava L
Oletusmenetys (LGD)

Oletusmenetys (LGD)

Määritetty menetetty tappio (LGD) LGD tai menetetty tappio on hyvin yleinen parametri, jota käytetään laskettaessa taloudellista pääomaa, lakisääteistä pääomaa tai odotettua tappiota, ja se on rahoituslaitoksen menetetty nettomäärä, kun lainanottaja ei maksa lainanhoitopalveluja ja lopulta laiminlyönti. Viime aikoina
Debentuurit

Debentuurit

Debentuurin merkitys Velkakirjat määritellään useimmiten vakuudettomaksi (ei vakuutta) velkainstrumentiksi, jonka maturiteetti vaihtelee keskipitkästä pitkään. Yritys- ja julkisyhteisöt käyttävät sitä yleisesti lainaan rahaa kiinteillä tai vaihtuvilla koroilla, mikä sitten vaikuttaa yhteisön pääomarakenteeseen. Se eroaa kuitenki
Uppoava rahasto

Uppoava rahasto

Mikä on uppoava rahasto? Uppoavat varat eivät ole muuta kuin rahasto tai vain osa ensisijaisesta osakkeesta tai joukkovelkakirjalainasta, jonka yritykset varattavat säännöllisin väliajoin velkojen asteittaiseen takaisinmaksuun tai hukkaavan omaisuuden korvaamiseen myöhemmin. organisaation saavuttamaan ennalta määrätyt tavoitteensa. Selitys
Muokattu kesto

Muokattu kesto

Mikä on muokattu kesto? Muokattu kesto kertoo sijoittajalle, kuinka paljon joukkolainan hinta muuttuu, kun otetaan huomioon sen tuoton muutos. Koska joukkovelkakirjojen maailma on monimutkaisempi kuin osakemaailma, on sijoittajalle tärkeää tietää joukkovelkakirjan modifioitu kesto. Laskeakseen yksinkertaisesti joukkovelkakirjan modifioitu kesto sijoittajan on ensin laskettava vielä yksi asia, joka on Macauleyn kesto. Macaul
Käänteinen takaisinostosopimus

Käänteinen takaisinostosopimus

Mikä on käänteinen takaisinostosopimus (Reverse Repo)? Käänteistä takaisinostosopimusta kutsutaan myös käänteiseksi takaisinostosopimukseksi, jolla pannaan täytäntöön ostajan ja myyjän välinen sopimus, jonka mukaan minkä tahansa arvopaperin tai omaisuuden ostaneilla arvopapereiden ostajilla on oikeus myydä niitä korkeammalla hinnalla myyjä, jonka on hyväksyttävä korkeampi hinta tulevaisuudessa. Selitys käänteisestä
Kuponkilaina

Kuponkilaina

Mikä on kuponkilaina? Kuponkilaina, joka tunnetaan myös haltijajoukkolainana, on eräänlainen joukkovelkakirjalaina, joka sisälsi kiinteät korkomaksut, joka on joukkovelkakirjalainan vuotuinen korkokuponki joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskupäivästä joukkovelkakirjalainan maturiteettiin tai sen siirtopäivään, jolloin kuponkilainan haltija kiinteä kiinteä koronmaksu säännöllisin väliajoin, joka lasketaan kertomalla kuponkikorko osakkeen nimellisarvoon ja aikakertoimeen. Esimerkiksi, jos
Talletustodistus (CD)

Talletustodistus (CD)

Talletustodistuksen määritelmä Talletustodistus (CD) on pankin rahamarkkinaväline, jonka tarkoituksena on kerätä varoja toissijaisilta rahamarkkinoilta. Se lasketaan liikkeeseen tietyn ajanjakson ajan kiinteälle rahamäärälle kiinteällä korolla. Se on järjestely rahan tallettajan ja pankin välillä. CD-levy julka
Joukkovelkakirjojen vastaava tuottokaava

Joukkovelkakirjojen vastaava tuottokaava

Kaava joukkovelkakirjan ekvivalenttituoton (BEY) laskemiseksi Kaavaa käytetään joukkovelkakirjan ekvivalenttituoton laskemiseen varmistamalla joukkovelkakirjojen nimellisarvon tai nimellisarvon ja ostohinnan välinen ero, ja nämä tulokset on jaettava sen hintaan ja nämä tulokset on kerrottava edelleen 365: llä ja jaettava sitten jäljellä olevat päivät maturiteettiin. Sijoittajan
Uudelleensijoitusriski

Uudelleensijoitusriski

Mikä on uudelleensijoitusriski? Uudelleensijoitusriski on eräänlainen taloudellinen riski, joka liittyy mahdollisuuteen sijoittaa joukkovelkakirjalainan kassavirrat alhaisemmalla korolla kuin odotettu tuottoaste oletetaan joukkovelkakirjalainan ostohetkellä. Uudelleensijoitusriski on korkea joukkovelkakirjoille, joiden maturiteetti on pitkä ja kuponkeja korkea. K
Bond Indenture

Bond Indenture

Joukkovelkakirjalainojen määritelmä Joukkovelkakirjaindenture, joka tunnetaan myös nimellä joukkovelkakirjojen ratkaisu, on keskeinen oikeudellinen asiakirja, joka toimii sopimuksena joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan ja joukkovelkakirjan haltijan välillä ja sisältää kaikki joukkovelkakirjalainan liittyvät yksityiskohdat, kuten liikkeeseenlaskun yksityiskohdat, liikkeeseenlaskun tarkoituksen, liikkeeseenlaskijan velvollisuudet joukkovelkakirjalainasta ja joukkovelkakirjojen haltijoiden oikeuksista. Vuoden 19
Luottoriski

Luottoriski

Luottoriskin määritelmä Luottoriskillä tarkoitetaan tappion todennäköisyyttä, joka johtuu lainanottajan epäonnistumisesta laiminlyödä lainan takaisinmaksua tai velkasitoumusten täyttämistä. Toisin sanoen se viittaa mahdollisuuteen, että luotonantaja tai luotonantaja ei välttämättä saa lainan pää- ja korko-osaa, mikä johtaa keskeytyneeseen kassavirtaan ja lisääntyneisiin perintäkustannuksiin. Lisäksi se kattaa myös
Maksu Kind Bond

Maksu Kind Bond

Luontoissuorituksen (PIK) määritelmä Jos joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija maksaa koron käteismaksun sijasta ylimääräisellä joukkovelkakirjalainalla, se tunnetaan luontoissuorituksena, joten korkoa ei makseta ennen kuin joukkovelkakirjalaina erääntyy ja korko maksetaan eräpäivänä. siten se vähe
Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (RMBS, CMBS, CDO)

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (RMBS, CMBS, CDO)

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit  Vuoden 2008 maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen kuului valtava huhu joistakin hienostuneista rahoituspapereista, jotka tunnetaan nimellä CDO, CMBS ja RMBS ja kuinka niillä oli suuri rooli kriisin muodostumisessa. Näitä arvopapereita kutsutaan omaisuusvakuudellisiksi arvopapereiksi (ABS), kattotermiksi, jota käytetään viittaamaan eräänlaiseen arvopaperiin, jonka arvo saadaan varojen ryhmästä, joka voi olla joukkovelkakirjalaina, asuntolaina, autolaina tai jopa luottokorttimaksu. Tässä ar
Asuntolaina

Asuntolaina

Asuntolainan merkitys Asuntolainalla tarkoitetaan sijoittajalle liikkeeseen laskettua joukkovelkakirjalainaa, jonka vakuutena on kiinteistöjen (asuin- tai kaupallisten) vakuuksilla kiinnitetyt asuntolainat ja joka siten saa luotonsaajan maksamaan ennalta määrätyn sarjan maksuja, joiden laiminlyönti voi johtaa myyntiin tai takavarikointiin. omai
Vauvan joukkovelkakirjat

Vauvan joukkovelkakirjat

Mitä ovat joukkovelkakirjat? Vauvan joukkolainat määritellään velkainstrumenteiksi, jotka lasketaan liikkeeseen pienessä nimellisarvossa (yleensä 25 dollarin nimellisarvo suhteessa joukkolainojen normaaliin 1000 dollarin nimellisarvoon) ja enimmäkseen vakuudettomina ja vaihdettavissa pörssissä. Nämä kiin
Neuvoteltavat instrumentit

Neuvoteltavat instrumentit

Mitä ovat neuvoteltavat instrumentit? Neuvoteltavat instrumentit ovat eräänlainen asiakirja, joka takaa tietyn rahamäärän maksamisen tiettynä ajankohtana tai pyynnöstä, ja maksajan nimi mainitaan yleensä asiakirjassa, ja sen yleisimmät tyypit ovat sekit, velkakirjat, vekselit, asiakaskuitit, toimitustilaukset jne. Lyhyt sel
Luottojen parantaminen

Luottojen parantaminen

Mikä on luotonlisäys? Luottojen parantaminen on yritysten omaksuma strategia, jossa ne toteuttavat erilaisia ​​sisäisiä ja ulkoisia toimenpiteitä luottokelpoisuuden parantamiseksi ensisijaisena tavoitteena hankkia paremmat ehdot velkansa takaisinmaksulle ja vähentää myös tiettyjen strukturoitujen tuotteiden sijoittajien riskiä rahoitusmarkkinoilla. Organisaatio
Nollakuponkilaina

Nollakuponkilaina

Mikä on nollakuponkilaina? Nollakuponkilainalla (tunnetaan myös nimellä Pure Discount Bond tai Accrual Bond) tarkoitetaan niitä joukkovelkakirjoja, jotka lasketaan liikkeeseen alennuksella sen nimellisarvoon nähden ja jotka eivät maksa säännöllisiä korkomaksuja, toisin kuin tavallinen kuponkia sisältävä joukkolaina. Toisin sanoe
Vaihdettavat arvopaperit

Vaihdettavat arvopaperit

Mitä ovat vaihdettavat arvopaperit? Vaihtovelkakirjat ovat arvopapereita tai sijoituksia (etuoikeutetut osakkeet tai vaihtovelkakirjat), jotka voidaan helposti muuntaa eri muodossa, kuten yhteisön kantaosakkeina, ja ne ovat yleensä liikkeeseenlaskijoita rahankeräämiseksi ja useimmissa tapauksissa, yhteisöllä on kaikki oikeudet määrittää, milloin muuntaminen todella tapahtuu. Vaihtov
Efektiivisen koron menetelmä

Efektiivisen koron menetelmä

Mikä on efektiivisen koron menetelmä? Efektiivistä korkomenetelmää käytetään korkokulujen kohdistamiseen rahoitusinstrumenttien elinkaarelle vakiokorkojen ja rahoitusinstrumenttien markkinahintojen avulla, jotta voidaan saavuttaa joko diskontattuina tai preemioina myydyn instrumentin nimellisarvo kertymällä ja jaksottamalla korkomenot rahoitusinstrumentin kirjanpitoarvoon järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti. Kun markki
Luottoluokitusprosessi

Luottoluokitusprosessi

Luottoluokituksen prosessi Luottoluokitusprosessi on prosessi, jossa luottoluokituslaitos (mieluiten kolmas osapuoli) ottaa tiedot joukkovelkakirjasta, osakkeesta, arvopaperista tai yrityksestä ja analysoi sen luokitellakseen ne siten, että kaikki muut voivat käyttää kyseisiä luokituksia käyttäessään niitä sijoituksina . Toisin sa
Tuottokäyrän kaltevuus, teoria, kaaviot, analyysi (täydellinen opas)

Tuottokäyrän kaltevuus, teoria, kaaviot, analyysi (täydellinen opas)

Tuottokäyrä Ylijäämäkäyrät ovat eräistä tekijöistä johtuvia keskeisimpiä vaikutuksia talouteen, ja ne ovat myös tärkeä talouden ajuri. Ehkä siksi, että henkilökohtaisesti olen vähän syvällä siteissä, monet eivät kuitenkaan hyväksyisi toista osaa. Mutta ei ole epäilystäkään siitä, että tuottokäyrät osoittavat useita asioita taloutta ja joskus maailmantalouden tilaa. Korkokorkojen termirakenne
Mikä on uppoavan rahaston joukkovelkakirjalaina?

Mikä on uppoavan rahaston joukkovelkakirjalaina?

Uppuvien rahastojen joukkovelkakirjojen määritelmä Uppoavat rahastolainat määritellään joukkovelkakirjoiksi, joissa joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija pitää nimenomaisesti määrätyn määrän palauttaakseen joukkovelkakirjojen haltijoille erääntymispäivänä tai ennalta määrätyinä päivinä. Se on periaatteessa liikk
Bullet Bond

Bullet Bond

Mikä on Bullet Bond? Bullet-joukkovelkakirjat (tunnetaan myös nimellä suorat joukkovelkakirjat) ovat vakiolainoja, jotka suorittavat säännöllisiä korkomaksuja ja pääoman takaisinmaksua joukkovelkakirjalainan erääntyessä, eivätkä sisällä eksoottisia piirteitä, kuten sulautettuja osto- tai myyntiominaisuuksia jne. t pääoma poistet
Premium-joukkovelkakirjat

Premium-joukkovelkakirjat

Mitä ovat Premium-joukkovelkakirjat? Premium-joukkovelkakirjat määritellään rahoitusvälineeksi, joka käy kauppaa korkeammalla eli nimellisarvoa korkeammalla hinnalla. Joukkovelkakirjalaina käydään kauppaa korkeammalla hinnalla, jos sen kuponkikorko on korkeampi kuin markkinoilla vallitseva korko tai jos liikkeeseenlaskijayrityksellä on korkea luottokelpoisuus. Esimerkiks
Dim Sum joukkovelkakirjat

Dim Sum joukkovelkakirjat

Mitä ovat Dim Sum -lainat? Dim Sum -lainat ovat kiinalaisissa renminbi-määräisissä kiinteissä velkainstrumenteissa eikä paikallisessa valuutassa ja melko suosittuja Hongkongissa. Nämä ovat varsin houkuttelevia sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita juanin määräisten velkakysymysten pitämisestä, mutta eivät pysty siihen, koska Kiinan kotimainen velkasääntely lisääntyy. Näitä joukkovelkak
Bond-kaava

Bond-kaava

Mikä on Bond Formula? Joukkovelkakirjakaavalla tarkoitetaan kaavaa, jota käytetään laskettaessa tarkasteltavan joukkovelkakirjalainan käypä arvo ja lasketaan kaavan mukainen joukkovelkakirjalainan arvo lisäämällä joukkovelkakirjan kuponkimaksujen nykyarvo diskonttauksen jälkeen sopivalla alennuksella korko ja joukkovelkakirjojen nimellisarvon nykyarvo, joka lasketaan sukellamalla joukkovelkakirjalainan nimellisarvo summalla 1 plus diskonttokorko tai eräpäivään saakka korotettu jaksojen lukumäärä. Missä, C
Treasury Strips

Treasury Strips

Mitä ovat Treasury Stripit? Valtiovarainrajat ovat korkotuotteita, jotka ovat samanlaisia ​​kuin joukkovelkakirjat, mutta joita myydään alennuksella ja jotka erääntyvät nimellisarvoon, aivan kuten nollakuponkilainat, sillä erolla, että ne ovat valtion takaamia ja siten käytännössä vapaita luottoriskistä. Esimerkkejä
Vaihdettava velka

Vaihdettava velka

Mikä on vaihdettava velka? Vaihtovelka, joka tunnetaan myös nimellä Vaihtovelkakirjalaina, on eräänlainen velkainstrumentti, joka voidaan muuntaa osakkeiksi myöhempänä ajankohtana. Se on hybridivakuus, koska se sisältää sekä velka- että pääomaominaisuuksia ja tarjoaa lisäetuja haltijalle. Samoin kuin
Taatut joukkovelkakirjat

Taatut joukkovelkakirjat

Taatun joukkovelkakirjan merkitys Takauslaina on joukkovelkakirjalaina, jonka toinen yhteisö (yleensä pankki, tytäryhtiö tai vakuutusyhtiö) takaa, jos joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija laiminlyö takaisinmaksun yrityksen sulkemisen tai maksukyvyttömyyden seurauksena. Lainan takaavan yksikön nimi on Takaaja. Maksett
Joukkovelkakirjojen uppoamisrahasto

Joukkovelkakirjojen uppoamisrahasto

Mikä on joukkovelkakirjojen uppoamisrahasto? Lainan uppoamisrahasto on vain rahasto, jonka yritys on varannut joukkovelkakirjalainan tai tulevan velkasitoumuksen maksamiseksi, ja se perustettiin, jotta yhtiö voisi antaa osuuden rahastoihin vuosien ajan joukkolainan erääntymiseen asti Päivämäärä. Selitys
Seteli

Seteli

Setelin määritelmä Seteli on pankin liikkeeseen laskema laillinen maksuväline, joka maksetaan haltijalle pyynnöstä ilman korkoa ja joka on hyväksyttävä rahana. Osapuolet voivat käyttää seteleitä velkojen maksamiseen, ja niitä käytetään monissa rahoitustapahtumissa, joita tapahtuu kaikkialla maailmassa joka päivä. Alun perin henkil
Sijoitusaste

Sijoitusaste

Sijoitusluokan määritelmä Sijoitusluokka on luottoluokituslaitosten, kuten Standard and Poor's (S&P), Fitch ja Moody's, kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjojen, laskujen ja velkakirjojen luokitus, joka merkitsee vähäistä maksuriskiä. Luokitus määrittää yritysten luottokelpoisuuden niiden taloudellisten vahvuuksien ja rakenteen, aiempien tietojen ja kasvupotentiaalien perusteella. Yrityksillä
Sarjalaina

Sarjalaina

Sarjan joukkovelkakirjojen määritelmä Sarjalainat, toisin kuin bullet- tai termilainat, jotka maksavat takaisin koko pääoman erääntymishetkellä, maksavat sen takaisin erissä säännöllisin väliajoin, ts. Koko liikkeeseenlasku koostuu useista eripituisista arvopapereista tai CUSIP: stä ja jokaisesta tällaisesta CUSIP: stä tai joukosta CUSIP-numeroita erääntyy eri aikaan joukkovelkakirjalainassa määritetyn takaisinmaksuaikataulun mukaisesti. Yleensä keskukset,
Takaisinostosopimus

Takaisinostosopimus

Takaisinostosopimuksen (takaisinostosopimuksen) määritelmä Takaisinostosopimus tunnetaan myös nimellä RP tai repo on lyhytaikaisen lainanoton tyyppi, jota yleensä käyttävät valtion arvopapereita käyvät henkilöt, ja tällainen sopimus voi tapahtua usean osapuolen lukumäärän välillä ja se voidaan luokitella kolmeen tyyppiin - erikoistunut toimitusrepo, pidätettynä oleva repo ja kolmannen osapuolen repo. Selitys Takaisino
Joukkovelkakirjojen luokitus

Joukkovelkakirjojen luokitus

Mikä on joukkovelkakirjalainan luokitus? Joukkovelkakirjojen luokitus viittaa nimettyjen toimistojen luokitteluun kiinteätuottoisiin arvopapereihin, mikä auttaa sijoittajia tunnistamaan arvopaperin tulevaisuuden potentiaalin. Tutkitaan kaikkia liikkeeseenlaskijan taloudellisen aseman näkökohtia, mukaan lukien kasvunäkymät ja tulevat yritystoiminnot, ja vasta sitten määritetään luokitukset. Luokitukse
Tuotto erääntymiselle (YTM)

Tuotto erääntymiselle (YTM)

Tuotto erääntymiselle Määritelmä Tuotto eräpäivään (YTM) on joukkovelkakirjalainan odotettu tuotto, jonka sijoittaja saa, jos sitä pidetään joukkovelkakirjalainan eräpäivään saakka. Toisin sanoen se viittaa tuottoihin, jotka joukkovelkakirjalaina hakee, ottaen huomioon kaikki ajallaan suoritetut maksut koko joukkovelkakirjan elinkaaren ajan. Lunastus- tai k
Kansainväliset joukkovelkakirjat

Kansainväliset joukkovelkakirjat

Mitä ovat kansainväliset joukkovelkakirjat? Kansainväliset joukkovelkakirjalainat ovat ulkomaisen yrityksen liikkeeseen laskemia velkainstrumentteja rahankeräämiseksi kansainvälisiltä sijoittajilta ja ne ovat yleensä liikkeeseen laskevan liikkeeseenlaskijan maan valuutassa, ja ensisijaisena tavoitteena on houkutella lisää sijoittajia laajamittaisesti. Kansainv
Käynnistyksen tuottokäyrä

Käynnistyksen tuottokäyrä

Mikä on käynnistyksen tuottokäyrä? Bootstrapping on menetelmä nollakupongin tuottokäyrän muodostamiseksi. Seuraavat käynnistysesimerkit tarjoavat yleiskatsauksen tuottokäyrän muodostamisesta. Kaikkia muunnelmia ei kuitenkaan voida selittää, koska käynnistysvaiheessa on monia menetelmiä käytettyjen käytäntöjen erojen vuoksi. Kolme suositui
ABS- ja MBS-indeksi

ABS- ja MBS-indeksi

Mitä ovat omaisuusvakuudelliset arvopaperit ja asuntolainan takaamat arvopaperit? Markkinoiden syventyessä syntyy erilaisia ​​indeksejä varojen toiminnasta ja muutosnopeudesta, jotka ovat hyödyllisiä myös määritettäessä johdannaisinstrumentin, joka on kahden tyyppinen, omaisuusvakuudellisten arvopapereiden indeksi (ABS), joka osoittaa markkinoiden kehityksen ABS Market, joka lasketaan ABS-salkun painotettuna keskiarvona, kun taas kiinnitysvakuudellisten arvopapereiden (MBS) indeksi osoittaa MBS: n markkinoiden liikkuvuuden joukkovelkakirjojen ja velkakirjojen painotettuna keskiarvona, joiden v
Valtionlaskut vs joukkovelkakirjat

Valtionlaskut vs joukkovelkakirjat

Ero valtion velkasitoumusten ja joukkovelkakirjojen välillä Valtionlaskut ovat vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja, jotka keskuspankki laskee liikkeeseen valtion puolesta alle vuoden toimikaudella ja joilla on vähäiset mahdollisuudet laiminlyönnin riskiin, kun taas joukkovelkakirjoja lasketaan liikkeeseen yli kahden vuoden ajaksi, ja ne voivat Kumpikin ei ole riskivapaata sen tyypistä riippuen. Valtio
Ennakkomaksu

Ennakkomaksu

Mikä on ennakkomaksu? Ennakkomaksuriskeillä tarkoitetaan riskiä menettää kaikki kiinnelainasta tai korkosuojasta maksettavat korkomaksut, koska luotonsaaja maksaa takaisin pääoman ennenaikaisesti. Ennakkomaksuriski johtaa potentiaalisen menetykseen. Lainanottaja suorittaa ennenaikaisesti koronmaksu- ja lainasitoumukset. Tämä r
Lainariskit

Lainariskit

Mitä ovat joukkovelkakirjariskit? Joukkovelkakirjalainoja sijoitustyökaluna pidetään enimmäkseen turvallisina. Mikään sijoitus ei kuitenkaan vaadi riskejä. Itse asiassa sijoittajat, jotka ottavat suurempia riskejä, saavat enemmän tuottoa ja päinvastoin. Sijoittajat, jotka ovat vastenmielisiä riskeistä, tuntevat olonsa rauhattomaksi ajoittaisilla hidastumisjaksoilla, kun taas riskin rakastavat sijoittajat pitävät tällaisia ​​hidastumistapahtumia positiivisena odotuksena saada merkittävää tuottoa ajan myötä. Siksi on välttämätöntä,
Jenkkien joukkovelkakirjat

Jenkkien joukkovelkakirjat

Jenkkien joukkovelkakirjojen määritelmä Jenkkilaina on ulkomaisten yhteisöjen, kuten ulkomaisten pankkien tai ulkomaisten rahoituslaitosten, liikkeeseen laskema joukkovelkakirjalaina, ja se lasketaan liikkeeseen ja käydään kauppaa Yhdysvalloissa Yhdysvaltain dollarin valuuttana. Näitä joukkovelkakirjoja säätelee vuoden 1933 Securities Act, ja sen rekisteröimiseksi vaaditaan paljon asiakirjoja. ja luottolu
Luottoriskit pankeissa

Luottoriskit pankeissa

Mikä on luottoriski pankkitoiminnassa? Luottoriski viittaa lainanottajan laiminlyönnin, maksamatta jättämisen tai sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämisen riskiin. Pankkien tulot tulevat pääasiassa lainakoroista, ja lainat muodostavat siten merkittävän luottoriskin lähteen. Pankeilla on luottoriskejä rahoitusinstrumenteista, kuten hyväksynnät, pankkien väliset liiketapahtumat, kaupan rahoitus, valuuttakaupat, futuurit, swapit, joukkovelkakirjat, optiot, transaktioiden selvittäminen ja muut. Toukokuussa 20
Kiinteä tuotto

Kiinteä tuotto

Korkosijoitusten määritelmä Korkosijoitus määritellään rahoitusinstrumenttityypiksi, jossa instrumentin liikkeeseenlaskija (lainanottaja) on velvollinen suorittamaan kiinteät maksut kiinteinä päivinä luotonantajalle, ja siksi käytetään termiä 'kiinteät tuotot'. Kiinteäkorkoiset arvopaperit kuuluvat lainarahoitukseen, kun lainanottaja maksaa lainanottajalle ajoissa korkoa (kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai mitä tahansa muuta jaksoa) ja pääoman takaisin erääntyessään. Yleensä korkosijoituksia
Esimerkkejä luottoriskistä

Esimerkkejä luottoriskistä

Esimerkkejä luottoriskistä Seuraava luottoriskiesimerkki antaa yleiskuvan yleisimmistä luottoriskeistä. On mahdotonta antaa täydellistä joukkoa esimerkkejä, jotka käsittelevät jokaista vaihtelua kaikissa tilanteissa, koska tällaisia ​​riskejä on tuhansia. Luottoriskeillä tarkoitetaan velan menetysriskejä, kun luotonsaaja ei palauta lainan periaatetta ja siihen liittyviä korkomääriä takaisin lainanantajalle eräpäivinä. Tässä osassa on joitain
Soittoriski

Soittoriski

Soittoriskin määrittely Soittoriski on riski, että liikkeeseenlaskija lunastaa sijoittajan sijoittaman joukkovelkakirjalainan ennen erääntymispäivää, mikä lisää sijoittajalle riskiä, ​​koska hänen olisi sijoitettava lunastettu summa uudelleen paljon alhaisemmalla korolla tai epäsuotuisa sijoitusmarkkinoiden skenaario. Puheluriskin kom
Normaali tuottokäyrä

Normaali tuottokäyrä

Mikä on normaali tuottokäyrä? Normaali tuottokäyrä tai positiivinen tuottokäyrä syntyy, kun pidemmän maturiteetin velkainstrumentit tarjoavat korkeamman tuoton verrattuna lyhyemmän maturiteetin velkainstrumentteihin, joilla on samanlaiset luottoriskit ja luottolaatu. Tuottokäyrä on positiivinen (kalteva ylöspäin), koska sijoittaja vaatii enemmän rahaa lukitsemalla rahansa pidemmälle ajanjaksolle. Normaalituott
Kesto

Kesto

Mikä on kesto? Kesto on riskimittari, jota markkinaosapuolet käyttävät mittaamaan velkainstrumentin, esimerkiksi joukkovelkakirjalainan, koroherkkyyttä. Se kertoo kuinka herkkä joukkovelkakirjalaina on korkojen muutokseen nähden. Tätä mittaria voidaan käyttää erääntyvien joukkovelkakirjojen herkkyyden vertaamiseen. Kestomittauks
Velkakovenantit

Velkakovenantit

Mitä ovat velkakovenantit? Velkakovenantit ovat muodollisia sopimuksia tai lupauksia, jotka tehdään eri osapuolten, kuten luotonantajien, toimittajien, myyjien, osakkeenomistajien, sijoittajien jne., Ja yrityksen välillä, joka ilmoittaa taloudellisten tunnuslukujen rajoitukset, kuten vipuvaikutussuhteet, käyttöpääomaosuudet, osingonmaksusuhteet jne. velallis
Termirakenne

Termirakenne

Mikä on korkotason termirakenne? Termi korkorakenne voidaan määritellä graafisena esityksenä, joka kuvaa korkojen (tai joukkovelkakirjalainan tuottojen) ja erilaisten maturiteettien välistä suhdetta. Itse kaaviota kutsutaan "tuottokäyräksi". Korkojen termirakenteella on tärkeä merkitys missä tahansa taloudessa ennustamalla korkojen tulevaa kehitystä ja helpottamalla tuottojen nopeaa vertailua ajan perusteella. Korkokorkoj
Agency Bond

Agency Bond

Agentuurilainan määritelmä Toimistovelkakirja on valtion viraston liikkeeseen laskema joukkovelkakirjalaina, ja se on yleensä suhteellisen likvidimpi verrattuna muihin joukkolainoihin. Ne ovat kuitenkin tyypillisesti vähemmän likvidejä kuin valtiovarainministeriöt, eikä niillä ole samaa täyttä liittovaltion takuuta. Agentuurila
Yrityslainat

Yrityslainat

Mitä ovat yrityslainat? Yritysjoukkolainat ovat kiinteätuottoisia arvopapereita, jotka yritykset ovat laskeneet liikkeeseen luvatuilla kiinteillä maksuilla määräajoin. Nämä kiinteät maksut jaetaan jälleen kahteen osaan, nimittäin kuponkiin ja nimelliseen tai nimellisarvoon. Kun organisaatio laskee liikkeeseen yrityslainan, organisaatio hyväksyy sijoittajilta kiinteän määrän liikkeeseenlaskuhintaan, joka voi olla markkinaehdoista riippuen enemmän tai vähemmän kuin nimellinen. Kun emissiohinnan