Toimitusjohtaja vs. presidentti 14 parasta eroa (infografiikan kanssa)

Ero toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan välillä

Toimitusjohtaja (pääjohtaja) on organisaation korkeimmalla johtotehtävällä (enimmäkseen erillisen oikeudellisen olemassaolon omaava yksikkö), joka on vastuussa organisaation kannalta merkittävien päätösten tekemisestä ja valvoo jokaista toimintaa sen toteuttamiseksi. kohti määriteltyjen tavoitteiden ollessaan toisaalta presidentti yrityksen tarkoitetaan henkilöä, joka on johtava tietyn segmentin tai kriittisellä alueella yrityksessä sijaan johtajan koko yrityksen.

Kuka on toimitusjohtaja?

Yhtiön korkein johtaja on toimitusjohtaja (CEO). Heidän ensisijainen tehtävänsä on tehdä yrityspäätöksiä, huolehtia koko toiminnasta ja yrityksen resursseista. Toimitusjohtaja on aina tärkein viestintäkohta hallituksen ja yritystoiminnan välillä. Toimitusjohtajalla on myös asema hallituksessa

Toimitusjohtajan rooli ja vastuut, joita ei ole kiinteä, vaihtelevat yhtiöittäin koosta ja rakenteesta riippuen.

Kuka on presidentti?

Presidenttiä pidetään pääasiassa organisaation johtajana. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan suhde vaihtelee organisaation rakenteesta riippuen. Presidentin rooli on määritelty löyhästi. Presidentin valtuudet vaihtelevat suuresti eri yrityksissä, ja nämä valtuudet voivat tulla käytännössä vain lailla

Organisaatiossa tuotteiden, palvelujen ja strategioiden lisäksi työvoima pyrkii jatkuvasti ja pyrkii organisaation etenemiseen. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja ovat kaksi avainhenkilöä, joilla on vahvin asema organisaatiossa

Toimitusjohtaja vs. presidentti Infographics

Tärkeimmät erot

  • Toimitusjohtaja on kaikkien organisaatioiden vanhin virkamies, kun taas toimitusjohtaja on toimitusjohtajan alainen. Toimitusjohtaja on myös tilivelvollinen hallitukselle, kun taas toimitusjohtaja on vastuussa toimitusjohtajalle. Osakkeenomistajat ovat yhtiön lopullisia omistajia, ja hallitus on vastuussa osakkeenomistajille
  • Presidentti tarkastelee mikrotason asioita ja vastaa lyhyen aikavälin tavoitteiden käsittelystä. Hän vastaa säännöllisen liiketoiminnan käsittelystä, logistiikasta ja työntekijöiden johtamisesta. Toisaalta toimitusjohtajan on tarkasteltava asioita makro-näkökulmasta ja hänellä on pitkän aikavälin visio. Hänen tehtävänään on suunnitella suunnitelmia, ennustaa kasvua ja strategioita tulevaisuuden yrityksille. Pienissä organisaatioissa toimitusjohtaja on vastuussa sekä mikro- että makronäkymistä
  • Toimitusjohtajan pääpaino on maksimoida yrityksen varallisuus, mikä auttaa häntä rakentamaan organisaationsa perintöä ja liikearvoa. Julkisen yrityksen tapauksessa nämä tekijät synkronoidaan yhtiön osakekurssituottoihin. Kuten aiemmin keskusteltiin, presidenttien tavoite on lyhytaikainen, joten hänen päämotiivinsa on vuosi vuodelta maksimoida voitto
  • Toimitusjohtaja huolehtii suunnitelmista ja toimitusjohtaja huolehtii toteutuksesta
  • Toimitusjohtajan motto on 'tehdä oikeita asioita', kun taas presidentti moto on 'tehdä asiat oikein'. Presidentti pyrkii tehokkuuteen, kun taas toimitusjohtaja pyrkii tehokkuuteen
  • Toimitusjohtajan menestys on organisaation merkittävyyttä, kun taas toimitusjohtajalle se on organisaation kasvu
  • Saavutettu perintö on tapa mitata toimitusjohtajan suorituskykyä, kun taas yhtiön suorituskyky on tapa mitata presidenttien työtä

Vertaileva taulukko

Tiedot toimitusjohtaja Presidentti
Sijoitus Toimitusjohtajan katsotaan olevan korkein sijoitus organisaatiossa Presidentti on toinen vastuuhenkilö ja suoraan toimitusjohtajan alapuolella
Rooli Voidaan sanoa, että toimitusjohtaja antaa yritykselle lupauksen ja asettaa pitkän aikavälin vision Presidentti on vastuussa vision muuttamisesta todellisuudeksi tehokkaalla toteuttamisella ja lupauksen pitämisellä
Toiminto Operation Management, strategian muodostaminen Varainhoito ja strategian tehokas toteutus
Raportoiva päällikkö yhtiön hallitus Toimitusjohtaja ja hallitus
Muut vastuut Toimitusjohtaja voi toimia myös toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana Voi työskennellä operatiivisena johtajana
Alainen Puheenjohtaja, talousjohtaja, CSO, CAO Ylimmän johdon varapuheenjohtajat
Päätöksen taso Enemmän mukana makrotason päätöksissä Mukana mikrotason päätöksenteossa, enemmän mukana työntekijöissä
Paikka hallituksessa Toimitusjohtajalla on pysyvä paikka hallituksessa Presidentillä voi olla tai ei olla paikkaa hallituksessa
Tärkeimmät tehtävät Toimitusjohtaja varmistaa, että hallituksella on kaikki tiedot, he etsivät ympäristöä mahdollisuuksien ja kasvunäkymien varalta. He asettavat budjetit, saavat organisaation keskittymään oikeaan suuntaan, rakentavat sopivan kulttuurin ja johtavat tiimiä Pääasiassa Presidentit-tehtävään kuuluu tavoitteiden toteuttaminen, markkinointistrategiat, myynnin jälkeinen hoito, tutkimus ja kehitys. Avaintehtäviin voi sisältyä myös prosessien, suunnittelun ja kehyksen optimointi sekä liiketoiminnan tulevaisuuden muokkaaminen
Menestyksen mittaaminen Toimitusjohtajan menestystä mitataan siitä, miten yritys saa kilpailuetua innovaatioiden avulla markkinoilla. Toimitusjohtajien suoritusta voidaan arvioida käyttämällä mittareita, kuten osakekohtainen tulos, oman pääoman tuotto, liikevaihdon kasvu, operatiivisen kassavirran kasvu. Jos yhtiö on julkisesti noteerattu, osakekehitys ajan myötä on viimeinen mittari toimitusjohtajan menestyksen menestykselle Toimitusjohtaja on toimitusjohtajan seuraaja. Toimitusjohtajan suorituskyky on kriittinen suhteessa toimitusjohtajaan. Vaikein osa presidentille on organisaation suhde. Toimitusjohtajien suorituskykyä voidaan mitata toteutusvajeella eli erotuksella toimitusjohtajan antamien lupausten ja varsinaisen toteutuksen välillä
Näkökulma Yleensä toimitusjohtajan näkökulma on pitkäaikainen Presidentin näkökulma on pitkäaikainen
Ensisijainen keskittyminen Pääpaino on varallisuuden maksimoinnissa Pääpaino on voiton maksimoinnissa
Pyrkivä tekijä Tehokkuus Tehokkuus
Lopullinen tulos Vahvan perinnön luominen Vahva suorituskyky

Johtopäätös

Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella operatiivisen toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan roolien ja vastuiden välinen ero voi olla melko selvä, nämä erot koskevat erityisesti suuria organisaatioita. Pienissä organisaatioissa, joilla ei ole taloudellista ja henkilöresursseja, on mahdollista, että molemmat roolit suorittaa yksi henkilö.

Nämä roolit saattavat vaihdella painopisteen, osaamisalojen, tiedon, osaamisen, näkemyksen, näkemyksen jne. Suhteen, mutta molempien roolien perimmäinen tavoite on yrityksen kasvu ja menestys