Tytäryritys (esimerkkejä, tasoja) Kuinka se toimii?

Mikä on tytäryhtiö?

Tytäryritys on yritys, jota toinen yritys, joka tunnetaan paremmin emo- tai holdingyhtiönä, hallitsee. Määräysvalta toteutetaan omistamalla yli 50% tytäryhtiön äänivallasta. Tytäryritykset joko perustaa tai hankkii määräysvaltayhtiö. Tapauksissa, joissa emoyhtiöllä on 100% äänimäärästä, tytäryhtiörakenteesta käytetään nimitystä kokonaan omistama tytäryhtiö.

Tytäryrityksillä on erillinen oikeushenkilö emoyhtiönsä kanssa. He ovat riippumattomia vastuidensa, verotuksensa ja hallintonsa suhteen. Tytäryhtiörakenne voi siis nostaa kanteen ja nostaa kanteen erillään emoyrityksestään. Suurimmalla osuudella emoyhtiöllä on kuitenkin merkittävä sananvalinta tytäryhtiön hallituksen valinnassa ja sen toiminnassa. Tytäryrityksen erillinen oikeushenkilö voi auttaa emoyhtiötä saamaan veroetuja, seuraamaan yksikön tuloksia erikseen, erottamaan tytäryritysriskin emoyhtiöstä, valmistelemaan omaisuutta myyntiin jne.

Tytäryrityksen tasot

Suuremmissa emo- ja tytäryhtiörakenteissa voi olla useita tytäryrityksiä, joita kutsutaan ensimmäisen tason tytäryhtiöiksi, toisen tason tytäryhtiöiksi, kolmannen tason tytäryhtiöiksi ja niin edelleen.

Kuten tytäryritysesimerkissä on esitetty kuvassa 1, jossa porrastetun rakenteen ylin yritys ei ole minkään muun yrityksen omistuksessa, tämän yhtiön määräysvallassa olevat tytäryhtiöt ovat ensimmäisen tason tytäryhtiöitä. Kun ensimmäisen tason tytäryritys omistaa yli 50% toisen yhteisön osakkeista, tätä yhteisöä kutsutaan toisen tason tytäryhtiöksi ja niin edelleen.

Esimerkkejä tytäryhtiöstä

Tytäryhtiöesimerkki # 1 - Walt Disney

Walt Disney -yrityksellä on yli 50 tytäryhtiötä. Osittainen luettelo tytäryrityksistä on esitetty alla

Voit tarkistaa täydellisen luettelon täältä

Tytäryritysesimerkki # 2 - Nike Inc.

Nike Inc: llä on yli 100 tytäryhtiötä. Osittainen luettelo tytäryhtiöistä on esitetty alla.

Voit katsoa täydellisen luettelon tytäryhtiöistä täältä

Ero passiivisen vähemmistöosuuden ja osakkuusyrityksen vähemmistöön nähden

  • Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa emo- tai holding-yhtiö omistaa yli 50% äänivallasta.
  • Sitä vastoin, jos emoyhtiöllä on 20-50% toisen yhtiön äänimäärästä, kyseistä yhtiötä kutsutaan osakkuusyhtiöksi.
  • Lisäksi, jos emoyhtiöllä on alle 20% toisen yrityksen osakkeista, kyseinen sijoitus on passiivinen vähemmistösijoitus.

Tytäryritysrakenteen ollessa kyseessä tytäryrityksen tilinpäätös sulautetaan emoyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätös esitetään yhdessä erillisten tulosten kanssa emoyrityksen tarkastetussa taloudessa.

Vähemmistösijoitusten osalta sijoitus luokitellaan rahoitussijoitukseksi emoyrityksen taseen vastaavaa-puolelle, kun taas saadut osingot esitetään tuloslaskelman kohdassa Rahoitustuotot.

Tytäryrityksen kirjanpitokäsittely

Konsernitilinpäätöksen on sisällettävä kaikki emoyrityksen tytäryritykset. Kaikki konsernin sisäiset saldot, liiketoimet, tuotot ja kulut eliminoidaan konsolidoinnin aikana. Samankaltaisten liiketoimien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden on oltava yhdenmukaiset samalla, kun tilit yhdistetään.

  • Konsernituloslaskelmaan sisältyy 100% tytäryhtiön tuotoista ja kuluista. Kaikki tytäryritysrakenteen määräysvallattomien omistajien osuuteen kohdistuvat nettotuotot vähennetään konsernituloksesta, jotta saadaan emoyhtiölle kuuluva nettotulo.
  • Samoilla linjoilla 100% tytäryhtiön varoista ja veloista sisältyy konsernitaseeseen ja tytäryrityksen määräysvallattomien omistajien osuus kirjataan erillisenä eränä oman pääoman osioon, merkitsemällä se määräysvallattomaksi osuudeksi tytäryhtiöissä tai vähemmistössä Kiinnostuksen kohde.
  • Hankitun tytäryrityksen käypä arvo ylittävä kauppahinta ilmoitetaan emoyhtiön taseessa liikearvona ja luokitellaan tunnistamattomaksi hyödykkeeksi.
  • Yli 80 prosentin omistuksen osalta vanhemman on toimitettava yhdistetyt veroilmoitukset.

Konsolidoidut ja konsolidoimattomat tytäryhtiöt

  • Määräysten mukaan emoyritysten on konsolidoitava kaikki tytäryhtiötilinpäätökset. Tytäryritykset voivat kuitenkin jäädä konsolidoimattomiksi harvinaisissa tapauksissa, kuten silloin, kun tytäryhtiörakenteessa on konkurssi, jolloin emoyritys ei pysty hallitsemaan tytäryrityksen toimintaa.
  • Tällaisia ​​yrityksiä käsitellään oman pääoman ehtoisina sijoituksina ja ne kirjataan samalla tavalla kuin osakkuusyrityksen sijoitus kirjataan emoyhtiön taseeseen.

Tytäryrityksen rakenne ja muut liiketoimintojen yhdistelmät

Liiketoimintojen yhdistäminen voidaan luokitella fuusioiksi tai yritysostoiksi, yhdistelyiksi ja erityistarkoituksiin tarkoitetuiksi yksiköiksi.

Vaikka tytäryritysrakenteella on oma todellinen identiteettinsä ja nykyinen organisaatiorakenteensa myös emo- tai holdingyhtiön hankinnan jälkeen, sulautumiset johtavat pienemmän yrityksen absorboitumiseen suurempaan yhtiöön, joka ostaa sen, minkä seurauksena sulautuva yritys lakkaa olemasta . Konsolidointi on täysin uuden yrityksen muodostuminen kahden yrityksen yhdistämisen kautta, kun taas erityistarkoituksiin tarkoitetut yksiköt luodaan sponsoroivalla yrityksellä erityistä tarkoitusta tai projektia varten.

Ristiomistusten arvostusasiat - EV / EBITDA

Yritykset, joilla on ristikkäisomistuksia, kohtaavat arvostusongelmia, kuten EV / EBITDA-estimoinnissa. Kun omistusosuus luokitellaan vähemmistöosuudeksi, holdingyhtiön liiketoiminnan tuotot eivät kuvasta vähemmistöosuuden tuottoja. Moninkertaisen lukija sisältää kuitenkin oman pääoman markkina-arvon, joka sisältää vähemmistöosuuden arvon, mikä johtaa emoyrityksen osakkeen yliarvostamiseen. Näin ollen vähemmistöosuuden arvo on vähennettävä oikean EV: n saavuttamiseksi.

Jos kyseessä on enemmistöosuus tytäryhtiöiden tavoin, käyttökate sisältää 100% tytäryhtiöiden liiketoiminnan tuotoista, kun taas EV kuvaa vain yrityksen omistaman osuuden. Tämä voisi antaa harhaanjohtavan tulkinnan alhaisesta kerrannaisvaikutuksesta, mikä voisi luokitella holdingyhtiön osakkeen aliarvostetuksi. Konsolidoitujen omistusten osalta oikaisut olisivat siten tarpeen, jotta osuuden arvo ja nimellisarvosta ei otettaisi huomioon omistuksen arvoa.

Johtopäätös

Kasvavat yritykset perustavat yleensä tytäryhtiöitä tai ostavat määräysvallan olemassa olevissa yrityksissä, koska tämä antaa yrityksille edun laajentaa liiketoimintaansa pienellä riskillä. Emoyrityksen ja tytäryhtiön suhde auttaa lukitsemaan tytäryhtiörakenteen vastuut ja luottosaamiset pitämällä emoyhtiön varat turvassa. Vanhemmille voi olla myös muita erityisiä synergioita, esimerkiksi lisääntyneet veroetuudet, hajautetut riskit tai varat, kuten tulot, laitteet tai omaisuus. Tytäryhtiö puolestaan ​​hyötyy emoyhtiön tuotemerkistä ja / tai arvokkaista resursseista.

Vaikka näitä kahta yritystä pidetään vastuun kannalta erillisinä oikeushenkilöinä, niitä pidetään yhtenä kokonaisuutena tilinpäätösten raportoinnissa. Jos omistusosuus on> 80%, emoyritys voi saada arvokkaita veroetuja ja tasoittaa voittoja yhdessä yrityksessä tappioilla toisessa.

Tytäryhtiöiden hankinnasta aiheutuvat oikeudelliset kustannukset ovat yleensä pienemmät kuin fuusioiden. Lisäksi tytäryhtiöiden hankkiminen ulkomailta johtaa veroetuihin lukuun ottamatta liiketoiminnan edellytysten helpottamista muuten vähemmän yhteistyömaiden kanssa. Tämä auttaa lisäämään markkinaosuutta ja saamaan kilpailuetua mittakaavaetujen avulla.